Ms L Kellam v GlaxoSmithKline Services Unlimited: 3328817/2017

Employment Tribunal decision.