Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais i gofrestru i bleidleisio neu i wneud y canlynol:

  • diweddaru eich enw, eich cyfeiriad neu’ch manylion eraill ar y gofrestr etholiadol
  • newid eich dewisiadau pleidleisio, e.e. pleidleisio yn bersonol neu drwy’r post
  • newid a ydych chi ar y gofrestr agored ai peidio

Mae’n cymryd tua 5 munud fel arfer.

Mae yna broses wahanol ar gyfer cofrestru’n ddienw, er enghraifft, os ydych chi’n poeni am eich diogelwch.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Efallai y bydd angen y canlynol arnoch, os oes gennych chi nhw:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich pasbort os ydych chi’n ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor

Mae angen i chi fod ar y gofrestr etholiadol i bleidleisio mewn etholiadau a refferenda.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gallwch hefyd gofrestru drwy’r post (PDF, 153KB).

Does dim modd i chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi yn y DU yn anghyfreithlon.

Gweision cyhoeddus sy’n cael swydd dramor

Mae yna wasanaethau cofrestru ar wahân i weision cyhoeddus sy’n debygol o gael swydd dramor:

Mae’n dal yn bosibl i chi gofrestru fel pleidleisiwr nad yw’n y lluoedd arfog os ydych chi yn y lluoedd arfog a bod gennych chi gyfeiriad cartref parhaol yn y DU.

Gogledd Iwerddon

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban yn unig.

Bydd angen i chi gofrestru â ffurflen wahanol os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon.