Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gofrestru i bleidleisio.

Mae angen ichi fod ar y gofrestr etholiadol i bleidleisio mewn etholiadau a refferenda.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dim ond unwaith y bydd angen ichi gofrestru - nid oes angen ichi gofrestru ar wahân ar gyfer pob etholiad.

Rhaid ichi gofrestru eto os ydych wedi newid cyfeiriad, enw neu genedligrwydd.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • newid y ffordd yr ydych yn pleidleisio - e.e. yn bersonol, drwy’r post neu drwy brocsi
  • rhoi eich enw ar y gofrestr neu dynnu eich enw oddi arni cofrestr agored

Mae’n cymryd rhyw 5 munud fel arfer.

Beth fyddwch ei angen

Efallai byddwch angen y canlynol, os ydynt gennych wrth law:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich pasbort os ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw dramor ac eisiau pleidleisio yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban

Mae proses wahanol ar gyfer cofrestru’n ddienw, er enghraifft os ydych yn pryderu am eich diogelwch.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gallwch hefyd gofrestru drwy’r post (PDF, 991KB). Mae yna ffurflen wahanol i gofrestru i bleidleisio trwy’r post yng Ngogledd Iwerddon.

Does dim modd i chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi yn y DU yn anghyfreithlon.

Gweision cyhoeddus sy’n cael swydd dramor

Mae yna wasanaethau cofrestru ar wahân i weision cyhoeddus sy’n debygol o gael swydd dramor:

Dylech hefyd ddefnyddio’r gwasanaethau cofrestru hyn os ydych yn briod neu’n bartner sifil i was cyhoeddus sy’n gweithio dramor.

Mae dal yn bosibl ichi gofrestru fel pleidleisiwr nad yw yn y lluoedd arfog os ydych yn y lluoedd arfog a bod gennych gyfeiriad cartref parhaol yn y DU.