Cofrestru i bleidleisio

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • ychwanegu eich enw at y gofrestr etholiadol er mwyn i chi allu pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda
  • ychwanegu eich enw at y gofrestr agored neu dynnu eich enw oddi arni
  • diweddaru eich enw, eich cyfeiriad neu’ch cenedligrwydd drwy ailgofrestru gan ddefnyddio eich manylion newydd (os ydych yn byw yn y DU)

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pwy sy’n cael cofrestru

Os ydych yn byw yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu drosodd.

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn ddinesydd Prydeinig neu’n ddinesydd Gwyddelig. 

Gallwch hefyd gofrestru os oes gennych ganiatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw neu i aros yno – neu os nad oes angen caniatâd o’r fath arnoch – a’ch bod:

  • yn ddinesydd o’r Gymanwlad
  • yn ddinesydd o Ddenmarc, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Portiwgal neu Sbaen 
  • yn ddinesydd o wlad arall yn yr UE, os bu gennych ganiatâd i ddod i mewn neu i aros – neu os na fu angen caniatâd o’r fath arnoch – ers 31 Rhagfyr 2020, a bod hyn wedi parhau heb doriad

Os ydych yn byw yn yr Alban

Mae’n rhaid i chi fod yn 14 oed neu drosodd.

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn ddinesydd Prydeinig neu’n ddinesydd Gwyddelig.

Gallwch hefyd gofrestru os oes gennych ganiatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw neu i aros yno, neu os nad oes angen caniatâd o’r fath arnoch.

Os ydych yn byw yng Nghymru

Mae’n rhaid i chi fod yn 14 oed neu drosodd.

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd Gwyddelig neu’n ddinesydd o wlad yn yr UE.

Gallwch hefyd gofrestru os oes gennych ganiatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw neu i aros yno, neu os nad oes angen caniatâd o’r fath arnoch.

Gallwch bleidleisio pan fyddwch chi’n 18 oed neu’n hŷn. Os ydych chi’n byw yng Nghymru neu yn yr Alban, gallwch bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fyddwch chi’n 16 oed neu’n hŷn.

Fel arfer, dim ond unwaith y bydd angen i chi gofrestru - nid ar gyfer pob etholiad. Bydd angen i chi gofrestru eto os ydych chi wedi newid eich enw, eich cyfeiriad neu eich cenedligrwydd.

Cofrestru ar-lein

Bydd yn cymryd tua 5 munud fel arfer.

Dechrau nawr

Beth mae angen i chi wybod

Gofynnir i chi am eich rhif Yswiriant Gwladol (ond gallwch gofrestru os nad oes gennych un).

Ar ôl i chi gofrestru, bydd eich enw a’ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol.

Mae proses wahanol i gofrestru’n ddienw, er enghraifft os ydych chi’n poeni am eich diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun yn eich cartref.

Gwiriwch a ydych chi eisoes wedi cofrestru

Cysylltwch â’ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol i weld a ydych chi eisoes wedi cofrestru i bleidleisio.

Diweddaru eich cofrestriad

Os ydych yn byw yn y DU, gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • newid eich enw, eich cyfeiriad neu’ch cenedligrwydd
  • ychwanegu eich enw at y gofrestr agored neu dynnu eich enw oddi arni

Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i chi ailgofrestru gan ddefnyddio eich manylion newydd (hyd yn oed os ydych eisoes wedi’ch cofrestru i bleidleisio).

Cofrestru gan ddefnyddio ffurflen bapur

Gallwch gofrestru gan ddefnyddio ffurflen bapur yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Bydd angen i chi argraffu, llenwi ac anfon y ffurflen at eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol.

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, gallwch gofrestru gan ddefnyddio ffurflen bapur a’i dychwelyd i Swyddfa Cofrestru Etholiadol Gogledd Iwerddon (EONI).

Os ydych yn byw dramor

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gofrestru i bleidleisio os ydych yn ddinesydd Prydeinig.

Efallai y bydd angen manylion eich pasbort arnoch.

Er mwyn adnewyddu eich cofrestriad neu ddiweddaru eich enw, eich cyfeiriad neu’ch cenedligrwydd, cysylltwch â’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol a gadarnhaodd eich bod wedi’ch cofrestru fel pleidleisiwr tramor.

Os oeddech chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon o’r blaen ac yn dymuno pleidleisio yno, defnyddiwch ffurflen gofrestru etholwyr tramor Gogledd Iwerddon.

Os ydych chi’n was cyhoeddus sydd wedi cael ei anfon dramor

Mae gwasanaeth gwahanol ar gyfer gweision cyhoeddus (a’u priod a’u partneriaid sifil) sy’n cael eu hanfon dramor fel:

Cael help i gofrestru

Gallwch gael help i gofrestru yn eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol.

Mae canllaw hawdd ei ddarllen ar gofrestru i bleidleisio.