Cofrestru i bleidleisio

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

 • rhoi eich enw ar y gofrestr etholiadol er mwyn i chi gael pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda
 • diweddaru’ch enw, eich cyfeiriad neu’ch cenedligrwydd drwy ailgofrestru gyda’ch manylion newydd
 • mynd ar neu ddod oddi ar y gofrestr agored

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pwy sy’n cael cofrestru

Rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn (neu’n 14 oed neu’n hŷn yng Nghymru a’r Alban).

Rhaid i chi hefyd fod yn un o’r canlynol:

 • dinesydd Prydeinig
 • dinesydd Gwyddelig neu’r UE sy’n byw yn y DU
 • dinesydd o’r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arno
 • dinesydd gwlad arall sy’n byw yng Nghymru sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arni

Gwiriwch ym mha etholiadau rydych chi’n gymwys i bleidleisio.

Gallwch bleidleisio pan fyddwch yn 18 oed neu’n hŷn. Os ydych chi’n byw yn yr Alban neu Gymru, gallwch bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fyddwch chi’n 16 oed neu’n hŷn.

Dim ond unwaith sydd raid i chi gofrestru - nid ar gyfer pob etholiad.

Cofrestru ar-lein

Mae’n cymryd tua 5 munud fel arfer.

Dechrau nawr

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Gofynnir am eich rhif Yswiriant Gwladol wrth i chi gofrestru (ond byddwch yn cael cofrestru os nad oes gennych chi un).

Ar ôl i chi gofrestru, bydd eich enw a’ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol.

Mae proses wahanol ar gyfer cofrestru’n ddienw, er enghraifft, os ydych chi’n poeni am eich diogelwch.

Gwiriwch a ydych chi eisoes wedi cofrestru

Cysylltwch â’ch Swyddog Cofrestru Etholiadol leol i gael gwybod a ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio eisoes.

Diweddaru eich cofrestriad

Hefyd gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ‘Cofrestru i bleidleisio’ i:

 • newid eich enw, eich cyfeiriad neu’ch cenedligrwydd
 • mynd ar neu ddod oddi ar y gofrestr agored

I wneud hyn, rhaid i chi gofrestru eto gyda’ch manylion newydd (hyd yn oed os ydych chi wedi cofrestru eisoes i bleidleisio).

Cofrestru gyda ffurflen bapur

Gallwch:

Bydd angen i chi argraffu, llenwi ac anfon y ffurflen at eich Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Os ydych chi’n byw dramor

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gofrestru i bleidleisio (neu i adnewyddu neu ddiweddaru eich cofrestriad) os ydych chi’n bodloni’r ddau faen prawf canlynol:

 • rydych chi’n ddinesydd Prydeinig
 • roeddech chi wedi cofrestru i bleidleisio yn ystod y 15 mlynedd diwethaf (neu, mewn rhai achosion, os oeddech chi’n rhy ifanc i bleidleisio pan oeddech chi yn y DU)

Efallai y bydd angen manylion eich pasbort arnoch chi.

Os oeddech chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon ar un adeg ac eisiau pleidleisio yno, defnyddiwch ffurflen gofrestru etholwyr tramor Gogledd Iwerddon.

Os ydych chi’n was cyhoeddus yn gweithio dramor

Mae gwasanaeth gwahanol yn Saesneg ar gyfer gweision cyhoeddus (a’u priod a’u partner sifil) sy’n gweithio dramor fel:

Mae gwasanaeth gwahanol ar gyfer gweision cyhoeddus (a’u priod a’u partner sifil) sy’n gweithio dramor fel:

Cael help i gofrestru

Gallwch gael help i gofrestru gan Swyddfa Leol y Gofrestr Etholiadol.

Mae canllaw hawdd ei ddarllen am gofrestru i bleidleisio ar gael ar gyfer pobl ag anabledd dysgu.