Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais i gofrestru i bleidleisio.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Unwaith yn unig mae angen ichi gofrestru – nid oes angen ichi gofrestru ar wahân ar gyfer pob etholiad.

Rhaid ichi gofrestru eto os ydych wedi newid eich cyfeiriad, enw neu genedligrwydd.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • newid y ffordd yr ydych yn pleidleisio – er enghraifft yn bersonol, trwy’r post neu drwy ddirprwy
  • rhoi eich enw ar y gofrestr agored neu dynnu eich enw oddi arni

Mae’n cymryd tua 5 munud fel arfer.

Efallai bydd arnoch angen y pethau canlynol, os ydynt gennych:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich pasport, os ydych yn ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor, ac rydych eisiau pleidleisio yng Nghymru, Yr Alban neu Loegr.

Mae angen ichi fod ar y gofrestr etholwyr i bleidleisio mewn etholiadau a refferenda.

Mae proses wahanol ar gyfer cofrestru’n ddienw, er enghraifft os ydych yn pryderu am eich diogelwch.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gallwch hefyd gofrestru drwy’r post (PDF, 991KB). Mae yna ffurflen wahanol i gofrestru i bleidleisio trwy’r post yng Ngogledd Iwerddon.

Does dim modd i chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi yn y DU yn anghyfreithlon.

Gweision cyhoeddus sy’n cael swydd dramor

Mae yna wasanaethau cofrestru ar wahân i weision cyhoeddus sy’n debygol o gael swydd dramor:

Dylech hefyd ddefnyddio’r gwasanaethau cofrestru hyn os ydych yn briod neu’n bartner sifil i was cyhoeddus sy’n gweithio dramor.

Mae dal yn bosibl ichi gofrestru fel pleidleisiwr nad yw yn y lluoedd arfog os ydych yn y lluoedd arfog a bod gennych gyfeiriad cartref parhaol yn y DU.