Ymweliad â’ch cartref i wirio eich taliad budd-dal

Efallai cewch ymweliad gan swyddog yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i wirio bod taliadau eich budd-dal yn gywir. Y rheswm dros yr ymweliad yw i gasglu ystadegau cenedlaethol ynglŷn â’r system budd-daliadau.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Efallai y bydd swyddog adolygu Mesur Perfformiad yn ymweld â chi os ydych yn hawlio:

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Credyd Cynhwysol

Dewisir eich enw ar hap i gael gwiriad. Cewch lythyr ymlaen llaw sy’n dweud wrthych am yr ymweliad.

Gwirio pwy ydynt

Gallwch wirio pwy yw’r swyddog adolygu Mesur Perfformiad trwy:

 • gofyn i weld eu cerdyn adnabod â llun
 • ffonio’r Tîm Cymorth Busnes a rhoi enw’r swyddog adolygu

Tîm Cymorth Busnes
Ffôn: 0191 216 8050
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Beth i’w ddisgwyl

Bydd y swyddog yn eich cyfweld yn eich cartref a bydd eisiau gweld 2 ffurf adnabod.

Gallwch ail-drefnu’r ymweliad os bydd angen.

Byddant hefyd yn gofyn i weld dogfennau ynglŷn ag arian, cynilion a rhent, er enghraifft:

 • slipiau cyflog
 • cyfrifon banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost
 • llyfr rhent neu gytundeb tenantiaeth
 • dyfarniad budd-daliadau a chredydau treth

Fel arfer mae ymweliadau yn para hyd at awr, ond gall fod yn hirach.