කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකාව සහ බ්‍රිතාන්‍යත් මාලදිවයිනත් අතර සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමටත් එම සබඳතා පවත්වාගෙන යාමටත් වගකීම දරයි.

දේශපාලනය, ආර්ථිකය, වෙළඳාම, සංස්කෘතිය හා අධ්‍යාපනය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවට සහ මාලදිවයිනට අදාල පුළුල් කරුණු ගණනාවක් මෙයට අදාලවේ. මාලදිවයිනේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයක් නැත. මාලදිවයිනට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලබාදෙන සහයෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා ලබාදේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ සිටින බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් හට කොන්සල් සහය ලබාදේ. හදිසි අවස්ථාවක මාලදිවයිනේ වෙසෙන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගේ කොන්සල් කටයුතු මාලදිවයින තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාලදිවයිනේ අගනුවර වන මාලේ නගරයේ, කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය සමග සමීපව වැඩ කිරීමට එක් කොන්සල් නියෝජිතයෙක් ඇත.

අපේ සේවාවන්

Visas

For information on whether you require a visa for the United Kingdom and how to apply go to the UK Border Agency website

Births, deaths and marriages

Information on how you can register a birth or death which occurred overseas, and legal documents for couples marrying or entering into civil partnerships abroad.

Passports and emergency travel documents

How to renew or replace your British passport when visiting the UK and information on getting replacement travel documents if your passport is lost or stolen.

Travel advice

Information on staying safe and avoiding problems when living or travelling abroad, with links to our embassies, high commissions and other diplomatic posts across the world.

Legalisation Service

How to get official confirmation that your UK public documentation is genuine so it can be accepted by foreign authorities. The UK does not require any documents to be legalised for use within the UK.

අපේ පිරිස

James Dauris

James Dauris

British High Commissioner to Sri Lanka

  • Tom Burn

    Deputy Head of Mission to Sri Lanka and Maldives

අප හා සම්බන්ධවීමට

British High Commission Colombo

389, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

Colombo
ශ්‍රී ලංකාව

Access and opening times