Cyfarwyddyd

Arbed treth: rhagarweiniad

Beth yw arbed treth, beth sy'n gallu digwydd i chi os ydych yn ymuno â chynllun arbed treth, a sut i gael cymorth i setlo'ch materion treth.

Ystyr arbed treth

Mae arbed treth yn golygu plygu rheolau’r system dreth er mwyn ennill mantais treth nad oedd gan y Senedd mewn golwg.

Yn aml, mae’n golygu dyfeisio ffyrdd ffug o gael gwneud hyn, ac nid oes fawr o bwrpas iddynt heblaw creu’r fantais hon. Mae’n golygu glynu wrth lythyren, ond nid ysbryd, y gyfraith.

Nid yw’r rhan fwyaf o gynlluniau arbed treth yn gweithio. Mae’n bosibl y bydd y rhai hynny sy’n eu defnyddio yn gorfod talu mwy o dreth yn y dyfodol na’r swm yr oeddynt yn ceisio ei arbed - gan gynnwys cosbau.

Sut i ddweud a yw cynllun yn un arbed treth

Os yw’r isod yn swnio’n gyfarwydd, dylech fod yn ofalus. Mae’n bosibl eich bod yn rhan o gynllun arbed treth, neu’n cael cynnig i ymuno ag un.

Mae’n swnio’n rhy dda i fod yn wir

Mae’n siŵr o fod. Mae rhai cynlluniau’n addo gostwng eich bil treth am fawr o gost neu ddim cost o gwbl. Ni fydd gofyn i chi wneud llawer mwy na thalu hyrwyddwr y cynllun ac arwyddo ychydig o bapurau.

Talu ar ffurf benthyciadau

Mae rhai cynlluniau ar gyfer contractwyr yn gofyn rhoi peth o’ch taliad, neu’ch taliad cyfan, i chi ar ffurf benthyciad. Hefyd, nid oes disgwyl i chi dalu hwn yn ôl. Mae’n cael ei ailgyfeirio drwy gadwyn o gwmnïau, ymddiriedolaethau neu bartneriaethau, a chewch wybod bod hyn yn digwydd er mwyn arbed treth i chi.

Manteision enfawr

Mae manteision y cynllun fel pe baent yn anghymesur â’r arian sy’n cael ei greu neu gost y cynllun i chi. Bydd hyrwyddwr y cynllun yn honni nad oes fawr o risg i’ch buddsoddiad.

O gwmpas mewn cylchoedd

Mae’r cynllun yn golygu bod yr arian yn mynd o gwmpas mewn cylch yn ôl i’r man cychwyn, neu’n cael ei symud drwy drefniant ffug tebyg arall.

Mae CThEM wedi rhoi cyfeirnod i’r cynllun

Mae CThEM yn gwneud hyn pan fydd wedi nodi’r trefniant fel un sy’n nodwedd amlwg ar arbed treth ac yn ymchwilio iddo. Bydd yr hyrwyddwr wedi rhoi cyfeirnod i chi, a byddwch wedi’i gynnwys ar eich Ffurflen Dreth. Nid yw cyfeirnod yn golygu bod CThEM wedi ‘cymeradwyo’r’ cynllun. Nid yw CThEM yn cymeradwyo unrhyw gynlluniau arbed treth.

Cynlluniau sy’n peri pryder i CThEM

Dyma enghreifftiau o gynlluniau arbed treth sy’n destun sylw manwl gan CThEM. Hyd yn oed os nad oes sôn am y cynllun, bydd CThEM yn ei herio’r un fath.

Os ymunwch â chynllun arbed treth

Os ydych yn ymwneud â chynllun arbed treth, bydd CThEM yn ymchwilio i’ch materion treth yn llwyr, a gall hefyd wneud y canlynol:

Gofyn i chi dalu’r dreth yr ydych yn ceisio’i harbed ymlaen llaw

Efallai y cewch fil treth o’r enw hysbysiad i wneud taliad cyflymedig. Mae hwn yn golygu’ch bod yn gorfod talu’r dreth neu’r cyfraniadau Yswiriant Gwladol sy’n ddyledus yn ôl cyfrifiadau CThEM, a hynny’n llawn. Mae’n rhaid i chi wneud hyn ymlaen llaw a chyn pen 90 diwrnod.

Cymryd camau cyfreithiol

Efallai y byddwch yn gorfod mynd i’r llys os na thalwch y dreth a’r cyfraniadau Yswiriant Gwladol sydd arnoch. Mae CThEM yn ennill tua 9 allan o 10 achos arbed treth sy’n mynd i’r llys. Os collwch, gallech wynebu biliau sy’n newid bywydau, gyda chostau cyfreithiol ar ben y dreth sydd arnoch, cosbau a llog sy’n cronni.

Eich trin fel trethdalwr risg uchel

Mae hyn yn golygu y bydd CThEM yn craffu ar eich holl faterion treth yn y dyfodol, nid dim ond eich defnydd o’r cynllun arbed treth.

Os ydych o’r farn y gallech fod yn rhan o gynllun arbed treth

Mae gan CThEM dimau penodedig i’ch helpu i dalu’r hyn sydd arnoch er mwyn setlo’ch materion treth. Po gynharaf yr ydych yn cysylltu â CThEM, llai o log fydd gennych i’w dalu.

Os nad oes gennych bwynt cyswllt, dylech gysylltu â thîm penodedig CThEM am help gyda setlo’ch materion treth.

Os ydych wedi cael cyfeirnod ar gyfer y cynllun

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth CThEM am gynlluniau sy’n dod o dan y rheolau datgelu. Os na wnewch hynny, gallech fod yn agored i gosb o hyd at £5,000.

Published 6 September 2016
Last updated 27 September 2016 + show all updates
  1. A Welsh language version of this guidance has been published.

  2. First published.