Canllawiau

Diogelu'ch lwfans oes pensiwn

Sut i wneud cais am ddiogelwch rhag y gostyngiadau yn y lwfans oes.

Y lwfans oes safonol presennol yw £1,073,100. Dyma’r cyfraddau blaenorol o’r lwfans oes safonol.

Mae’n bosibl y gallech ddiogelu’ch cynilion pensiwn rhag gostyngiad 6 Ebrill 2016 o’r lwfans oes safonol, pan gafodd ei leihau i £1 miliwn. Gallwch wneud cais am 2 fath o ddiogelwch.

Diogelwch Yr hyn y mae’n ei wneud A allaf barhau i ychwanegu at fy mhensiynau?
Diogelwch unigol 2016 Yn diogelu’ch lwfans oes i’r isaf o’r canlynol:

– gwerth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016
– £1.25 miliwn
Gallwch, ond mae’n rhaid i chi dalu treth ar arian a gymerir o’ch cynilion pensiwn sydd dros eich lwfans oes sydd wedi’i ddiogelu.
Diogelwch sefydlog 2016 Yn pennu’ch lwfans oes yn £1.25 miliwn. Na allwch, ac eithrio o dan amgylchiadau prin. Os ydych yn gwneud hynny, byddwch yn:

– colli’ch diogelwch sefydlog 2016
– talu treth ar werth eich cynilion pensiwn sydd dros y lwfans oes safonol pan fyddwch yn cymryd eich pensiwn

Gwirio manylion eich diogelwch presennol

Er mwyn gwirio’ch diogelwch presennol, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn gwirio.

Gwneud cais am ddiogelwch unigol 2016

Gallwch wneud cais os oedd eich cynilion pensiwn yn werth mwy nag £1 miliwn ar 5 Ebrill 2016.

Gallwch wneud cais o hyd os yw’r canlynol gennych eisoes:

 • diogelwch uwch
 • diogelwch sefydlog
 • diogelwch sefydlog 2014
 • diogelwch sefydlog 2016

Bydd diogelwch unigol 2016 yn parhau’n segur nes eich bod yn colli neu’n rhoi’r gorau i’ch diogelwch blaenorol – rhowch wybod yn ysgrifenedig i Gyllid a Thollau EM (CThEM) os digwydd hyn.

Os gwnaethoch gais am ddiogelwch rhag gostyngiad 2016 ac y cawsoch gyfeirnod dros dro, mae’n rhaid i chi wneud cais ar-lein am gyfeirnod parhaol.

Ni allwch wneud cais os oes gennych y naill neu’r llall o’r isod:

 • prif ddiogelwch
 • diogelwch unigol 2014

Cyn i chi ddechrau arni

Er mwyn gwneud cais am ddiogelwch unigol, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn gwneud cais.

Bydd angen y canlynol arnoch:

Os nad yw’r wybodaeth hon gennych, gallwch ofyn i weinyddwr eich cynllun pensiwn. Os oes gennych fwy nag un cynllun, adiwch y symiau o bob cynllun at ei gilydd.

Gwiriwch a oes unrhyw broblemau gyda’r gwasanaeth, neu a oes unrhyw adegau pan na fydd y gwasanaeth ar gael.

Gwneud cais am ddiogelwch sefydlog 2016

Gallwch wneud cais os yw’r canlynol yn berthnasol:

 • nid ydych chi neu’ch cyflogwr wedi ychwanegu at eich cynilion pensiwn ers 5 Ebrill 2016
 • gwnaethoch optio allan o unrhyw gynlluniau’r gweithle erbyn 5 Ebrill 2016

Gallwch wneud cais am ddiogelwch sefydlog 2016 o hyd os oes diogelwch sefydlog 2014 gennych eisoes. Bydd diogelwch sefydlog 2016 yn segur nes eich bod yn colli’ch diogelwch blaenorol. Dylech roi gwybod yn ysgrifenedig i CThEM pan fyddwch wedi colli diogelwch lwfans oes.

Ni allwch wneud cais os yw’r canlynol gennych:

 • diogelwch uwch
 • prif ddiogelwch
 • diogelwch sefydlog
 • diogelwch sefydlog 2014

Os gwnaethoch gais am ddiogelwch rhag gostyngiad 2016 ac y cawsoch gyfeirnod dros dro, mae’n rhaid i chi wneud cais ar-lein am gyfeirnod parhaol.

Cyn i chi ddechrau arni

Er mwyn gwneud cais am ddiogelwch penodol, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn gwneud cais.

Gwiriwch a oes unrhyw broblemau gyda’r gwasanaeth ar hyn o bryd, neu a oes unrhyw adegau pan na fydd y gwasanaeth ar gael.

Ar ôl i chi wneud cais

Codi arian o’ch cynllun pensiwn

Unwaith eich bod wedi gwneud cais am ddiogelwch lwfans oes drwy’r gwasanaeth ar-lein, byddwch yn cael 2 gyfeirnod y bydd angen i chi eu cadw. Y rhain yw’ch:

 • rhif hysbysu diogelwch
 • cyfeirnod gweinyddwr y cynllun

Bydd angen i chi roi’r cyfeirnodau hyn i weinyddwr eich cynllun pan fyddwch yn penderfynu codi arian o’ch cynlluniau pensiwn, er mwyn dangos bod gennych ddiogelwch lwfans oes.

Dangosir eich rhif hysbysu diogelwch fel a ganlyn:

 • FP16 wedi’i ddilyn gan 10 digid ac 1 llythyren ar gyfer diogelwch sefydlog 2016, er enghraifft FP161234567890A
 • IP16 wedi’i ddilyn gan 10 digid ac 1 llythyren ar gyfer diogelwch unigol 2016, er enghraifft IP161234567890B

Dangosir cyfeirnod gweinyddwr eich cynllun fel PSA wedi’i ddilyn gan 8 digid ac 1 llythyren.

Mae’r cyfeirnodau hyn i’w gweld ar-lein, hyd yn oed os na wnaethoch gais ar-lein am ddiogelwch lwfans oes.

Rhowch wybod am newidiadau i’ch pensiwn

Gall newidiadau i’ch pensiwn effeithio ar eich gallu i gadw’ch diogelwch unigol ar gyfer 2014 a 2016. Dylech roi gwybod i CThEM os yw’r canlynol yn digwydd:

 • mae swm y dadansoddiad o’ch pensiwn yn newid
 • mae angen i chi ychwanegu neu newid debyd pensiwn gan eich bod wedi cael hysbysiad rhyddhau yn sgil gorchymyn rhannu pensiwn – mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni cyn pen 60 diwrnod o’r debyd pensiwn

Os ydych wedi diogelu’ch cynilion pensiwn ar-lein, byddwch yn gallu newid pob diogelwch sydd gennych eich hun. Er enghraifft, os gwnaethoch gamgymeriadau gyda’r gwerthoedd adeg eich cais, neu os oes gennych ddebydau pensiwn sy’n effeithio ar y swm sy’n eich diogelu.

Er mwyn diwygio’ch diogelwch, dewiswch yr opsiwn ‘pensiynau’. Bydd arnoch angen y Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’r cyfrinair Porth y Llywodraeth a ddefnyddioch wrth wneud cais.

Os na wnaethoch ddiogelu’ch cynilion pensiwn ar-lein, dylech roi gwybod yn ysgrifenedig i CThEM am y newidiadau hyn. Bydd CThEM yn ysgrifennu atoch i roi gwybod sut y bydd yn effeithio ar eich diogelwch.

Os ydych wedi colli diogelwch

Os ydych wedi colli’ch diogelwch, bydd angen i chi roi gwybod yn ysgrifenedig i CThEM. Bydd angen y canlynol arnom:

 • eich enw llawn, cyfeiriad a rhif Yswiriant Gwladol
 • yr union ddyddiad y gwnaethoch golli’ch diogelwch
 • y rheswm pam y gwnaethoch golli diogelwch (er enghraifft, cronni buddiannau, cofrestru’n awtomatig)
 • y math o drefniant pensiwn (cyfraniad diffiniedig neu fuddiant diffiniedig)
 • eich tystysgrif wreiddiol (os yw’r dystysgrif gennych o hyd), ni chafodd tystysgrif ei hanfon ar gyfer IP2016 na FP2016

Os oes gennych dystysgrif bapur, dylech ei hanfon atom drwy’r post, gyda’r wybodaeth yn y rhestr fwledi.

Os gwnaethoch gais am IP2016 neu FP2016 ac nad oes gennych dystysgrif, gallwch roi’r wybodaeth hon drwy e-bost.

Cyhoeddwyd ar 6 April 2016
Diweddarwyd ddiwethaf ar 6 April 2021 + show all updates
 1. The lifetime allowance stays at £1,073,100 for 2021 to 2022.

 2. The lifetime allowance has increased from £1,055,000 to £1,073,100 from 6 April 2020.

 3. The current standard lifetime allowance has been change from £1,030,000 to £1,055,000.

 4. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2018 to 2019.

 5. This guidance has been updated with information about lifetime allowance protection reference numbers.

 6. References to the individual protection 2014 (IP2014) have been removed as the deadline for applying for this protection closed on 5 April 2017.

 7. The section on how and when to report a change has been amended.

 8. This guidance has been updated to reflect the new online service for members to protect their lifetime allowance from the 2014 and 2016 reduction.

 9. First published.