Straipsnis

Pasaulinis susitikimas: seksualinio smurto stabdymas konfliktuose

Aukščiausio lygio susitikimas, kuriame bus sprendžiama, kaip nutraukti seksualinį smurtą konfliktų metu, vyks birželio 10-13 d.d. Londone

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

End social violence

Susitikimui pirmininkaus Užsienio reikalų sekretorius Williamas Hague kartu su JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro specialiąja pasiuntine Angelina Jolie.

Į susitikimą bus pakviestos visos vyriausybės, kurios pasirašė JT Įsipareigojimo nutraukti seksualinį smurtą konfliktų metu deklaraciją, taip pat teisės, karo, teismo reikalų specialistai bei daugiašalių organizacijų, NVO ir pilietinės visuomenės atstovai. Tai bus didžiausias kada nors istorijoje surengtas susitikimas šia tema.

Ką norime pasiekti?

Mes norime, kad šiame susitikime užgimtų jausmas, jog prasideda negrįžtamas ėjimo link prievartos ir seksualinio smurto pabaigos konfliktų zonose procesas. Mes norime, kad čia būtų parengti praktiniai susitarimai, kuriais apjungiamos ir kryptingai sutelkiamos konfliktų apimtų valstybių ir nuo konfliktų nukentėjusių šalių, šalių donorių, Jungtinių Tautų Organizacijos ir kitų daugiašalių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų bei pilietinės visuomenės pastangos įgyvendinti plataus užmojo ir nuoseklią programą pokyčiams pasiekti. Mes norime, kad susitikimo metu būtų nustatyti konkretūs veiksmai, kurių turėtų imtis tarptautinė bendruomenė keturiose srityse, kuriose, mūsų nuomone, būtina didesnė pažanga įgyvendinant atitinkamus užsibrėžtus tikslus: • pagerinti seksualinio smurto konfliktų metu tyrimų kokybę/geriau rengti smurtą patvirtinančius dokumentus; • teikti didesnę paramą ir pagalbą bei atitaisyti skriaudą išgyvenusioms smurto aukoms, taip pat ir nukentėjusiems vaikams; • užtikrinti, kad kovos su seksualiniu smurtu ir smurtu dėl lyties priemonės bei lyčių lygybės skatinimas būtų visiškai integruota į visas taikos palaikymo ir saugumo užtikrinimo pastangas, įskaitant saugumo ir teisingumo sektoriaus reformą; • pagerinti tarptautinį strateginį koordinavimą. Susitikime šis klausimas bus nagrinėjamas ir platesniame Moterų, taikos ir saugumo darbotvarkės kontekste, sudarant galimybę siekti tolesnės pažangos įgyvendinant tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą užtikrinti visapusę moterų ekonominių, socialinių ir politinių teisių apsaugą. Per susitikimą bus pristatytas naujas Tarptautinis protokolas dėl seksualinio smurto konfliktų metu tyrimo ir patvirtinimo dokumentais, kaip praktinė priemonė, skirta pagerinti ir kuo plačiau įtvirtinti atsakomybę už veiksmus. Be to, tikimės pasiekti susitarimą, kad būtų peržiūrėta karinė doktrina ir kariniai mokymai; patobulinti taikos palaikymo mokymai ir operacijos; teikiama nauja pagalba vietos ir pilietinėms organizacijoms bei žmogaus teisių gynėjams; plačiau diegiama tarptautinė patirtis vietos gebėjimams ugdyti; teikiama didesnė pagalba išgyvenusioms smurto aukoms, įskaitant humanitarinę pagalbą; kuriamos naujos partnerystės teikti pagalbą nuo konfliktų kenčiančioms šalims.

Susitikimo programa

Susitikimas rengiamas birželio 10–13 dienomis: birželio 11 d. vyks darbo posėdžiai, o birželio 12 d. ir 13 d. – ministrų vadovaujamos sesijos. Nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovai bus kviečiami aktyviai dalyvauti šiose diskusijose. Sieksime užtikrinti, kad susitikimas būtų kuo atviresnis žiniasklaidai.

Šalia oficialių posėdžių, vyks gausybė kitokių renginių, kurių metu bus nagrinėjami įvairūs klausimai, susiję su seksualiniu smurtu konfliktų zonose, tokie kaip konfliktų prevencija, moterų teisės ir dalyvavimas, nuo konfliktų nukentėję vyrai, berniukai ir vaikai, tarptautinis teisingumas ir platesni smurto prieš moteris ir mergaites klausimai. Tai bus proga pademonstruoti sėkmingus programų ir politinių veiksmų iš viso pasaulio pavyzdžius. Visus susidomėjusius pakviesime į filmus, spektaklius, parodas bei grupines diskusijas. Mes norime, kad šiuose renginiuose būtų atstovaujama įvairioms pasaulio valstybėms ir kad jie būtų atviri tiek susitikimo dalyviams, tiek žiniasklaidos, pilietinės visuomenės ir plačiosios visuomenės atstovams. Susitikimo metu Jungtinės Karalystės ambasados visame pasaulyje taip pat prisijungs prie akcijos.

Published 20 vasario 2014