Guidance

Housing guarantee scheme rules: affordable housing

Scheme rules for the affordable housing debt guarantee.