FOI release

FOI release: response to WGAD on Julian Assange (2)

Response to WGAD on Julian Assange (2).