FOI release

FOI release: response to WGAD on Julian Assange

Response to WGAD on Julian Assange.