FOI release

FOI release: correspondence on Edward Snowden

Correspondence on Edward Snowden relating to FOI 1001-15.