Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Polisi Tŷ’r Cwmnïau ar gyfle cyfartal.

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn gyflogydd cyfle cyfartal. Ein nod yw bod yn deg â phawb a sicrhau na fydd yr un gweithiwr nac ymgeisydd am swydd yn cael cyfle neu driniaeth fwy ffafriol neu lai ffafriol ar sail, er enghraifft:

 • oed
 • hil
 • lliw
 • tarddiad ethnig neu genedlaethol
 • cenedligrwydd (gan ddibynnu ar y rheolau cenedligrwydd)
 • rhyw
 • trawsrywedd
 • cyfeiriadedd rhywiol
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • anabledd
 • crefydd neu gred / ymlyniad crefyddol
 • gweithio rhan-amser
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • barn wleidyddol
 • pobl sydd â neu sydd heb ddibynyddion (Gogledd Iwerddon yn unig)
 • aelodaeth o undeb llafur na dyletswyddau undeb

Gall fod eithriadau cyfyngedig lle caniateir gweithredu positif o dan ddeddfwriaeth berthnasol.

Cyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal yw conglfeini ein polisi penodi a chyflogi.

Adrodd ar gydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Tŷ’r Cwmnïau’n dangos ei ymrwymiad i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal trwy gyhoeddi’r adroddiad monitro amrywiaeth bob blwyddyn.

Adroddiad monitro amrywiaeth 2012-2013