Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu Vince Cable i ail gyfarfod y Grŵp Cynghori ar Fusnes

Heddiw (29ain Mawrth), croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Vince Cable, Ysgrifennydd Busnes y DU i ail gyfarfod Grŵp Cynghori…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (29ain Mawrth), croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Vince Cable, Ysgrifennydd Busnes y DU i ail gyfarfod Grŵp Cynghori ar Fusnes Swyddfa Cymru, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunodd Mr Cable a Mrs Gillan ac aelodau o’r grŵp sy’n cynrychioli busnesau yng Nghymru i drafod ymdrechion y Llywodraeth i hybu adferiad economaidd yng Nghymru ac i glywed eu hymatebion i Gynllun ar gyfer Twf y Llywodraeth, a gyhoeddwyd ochr yn ochr a’r Gyllideb yr wythnos diwethaf. Roedd yr Ysgrifennydd Busnes ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn bresennol yn y trafodaethau fel rhan o daith o amgylch y sector preifat a gweithgynhyrchu yn Ne Cymru.

Dyma ail gyfarfod y Grŵp Cynghori ar Fusnes, y mae ei aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau busnes a sectorau hollbwysig megis gweithgynhyrchu, manwerthu, trafnidiaeth, ynni, a gwasanaethau ariannol, yn ogystal ag Academwyr o Gymru.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’r cyfarfod hwn yn cael ei gynnal ar adeg briodol i fusnesau yng Nghymru. Yn y Gyllideb yr wythnos diwethaf, gwnaethom gyhoeddi nifer o fesurau newydd i ysgogi twf, i greu swyddi ac i ddenu buddsoddiad, gan gynnwys toriadau yn y Dreth Gorfforaethol, mesurau i leihau biwrocratiaeth, a’r Cynllun ar gyfer Twf. Fel Llywodraeth, rydym am anfon neges bod Cymru ar agor i fusnes.

“Bydd y mesurau newydd hyn yn gwneud Cymru a gweddill y DU yn un o’r lleoedd gorau yn Ewrop i ddechrau busnes, ei ariannu a’i ddatblygu, ond ni allwn wneud hyn heb yr adborth a gawn gan y busnesau ar lawr gwlad. Dyna pam mae ein cyfarfodydd a chynrychiolwyr busnes yma yng Nghymru yn hollbwysig o ran llunio ein polisi yng Nghymru yn ogystal ag yn y DU. Mae cefnogaeth sefydliadau megis Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a grwpiau busnes mawr yn dangos bod gan y Llywodraeth gynllun ymarferol i ddelio a’r lefel uchaf erioed o ddiffyg yn y gyllideb ac i ysgogi twf economaidd cynaliadwy.

“Mae’r dyfodol ar gyfer busnesau yng Nghymru yn ddisglair, gyda buddsoddiad megis £1biliwn i drydaneiddio Prif Reilffordd y Great Western i Dde Cymru a £10miliwn i gael band eang cyflym iawn yng Ngogledd Orllewin Cymru. Yr her i Lywodraeth Cynulliad Cymru yw adeiladu ar ein hymrwymiadau megis datblygu Parthau Menter, cefnogi prentisiaethau a cholegau technegol newydd, a helpu pobl sy’n prynu cartref am y tro cyntaf, er mwyn sicrhau nad ydy Cymru a busnesau yng Nghymru dan anfantais.”

Gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cadeirio’r cyfarfod, bu’r grŵp yn trafod rhoi’r Cynllun ar gyfer Twf ar waith, sydd a’r nod o greu’r system dreth fwyaf cystadleuol yn y G20, yn ogystal a’r gweithlu addysgedig mwyaf hyblyg yn Ewrop. Yna, cafodd aelodau gyfle i siarad a’r Ysgrifennydd Busnes am eu profiadau eu hunain yn yr amgylchedd busnes presennol yng Nghymru.

Caiff cyfarfod nesaf y Grŵp Cynghori ar Fusnes ei gynnal yn Llundain ym mis Mehefin.

Yn gynharach heddiw bu Mrs Gillan gyda’r Ysgrifennydd Busnes, Vince Cable ar ei daith o gwmpas y diwydiannau cynhyrchu yn Ne Cymru, gan gychwyn yn Abertawe gyda thrafodaeth busnes o gwmpas y bwrdd a drefnwyd gan Siambr Fasnach De Cymru. 

Yna ymwelodd Dr Cable a Mrs Gillan a gwaith Dur Tata ym Mhort Talbot i glywed mwy am fuddsoddiad y cwmni o £185 miliwn i wella effeithlonrwydd a chynhyrchaeth ar y safle.  Yn dilyn yr ymweliad a Tata, ymwelodd y ddau a gwaith Ford ym Mhen-y-Bont ar Ogwr i weld y dechnoleg man eithaf y grefft a ddefnyddir ym mheiriannau EcoBoost a gynhyrchir yn y ffatri a’u hallforio ar draws y byd.

Dywedodd Vince Cable, “Rydym yn ffodus o gael dau gynhyrchydd byd enwog yma yn Ne Cymru.  Mae traean o holl beiriannau car a werthir yn rhyngwladol yn cael eu gwneud ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gyda ‘r nwyddau dur a gynhyrchir ym Mhort Talbot yn cael ei allforio’n llwyddiannus ar draws y byd.

Mae Dur Tata a Ford, y ddau fel ei gilydd, yn buddsoddi miliynau yn y DU, a thrwy hynny yn diogelu a chreu gwaith.  Maent yn dangos sut y bydd cynhyrchu yn chwarae rol allweddol i beri mwy o dwf cynaliadwy na adfywir gan swigod eiddo ac na fydd yn or-ddibynnol ar y gwasanaethau ariannol.”

Nodiadau

Yr Adolygiad Twf yw proses sy’n cael ei harwain ar y cyd gan y Trysorlys a’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau. Cafodd ei lansio ym mis Tachwedd 2010, a’i nod yw sicrhau bod holl Adrannau’r Llywodraeth yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu’r wlad i dyfu ac i godi o’r dirwasgiad.  

Caiff y Cynllun ar gyfer Twf, sy’n cynnwys canlyniadau cyntaf adolygiad twf y Llywodraeth ei gyhoeddi ochr yn ochr a’r Gyllideb a gellir ei lwytho i lawr yn: http://www.hm-treasury.gov.uk/ukecon_growth_index.htm

Published 29 March 2011