Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu prif weithredwr Masnach a Buddsoddi y DU (UKTI), Nick Baird i’r Grŵp Cynghori ar Fusnes

Bydd cynyddu masnach rhwng Cymru a gweddill y byd ar frig agenda cyfarfod diweddaraf Grŵp Cynghori ar Fusnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn nes…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Bydd cynyddu masnach rhwng Cymru a gweddill y byd ar frig agenda cyfarfod diweddaraf Grŵp Cynghori ar Fusnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn nes ymlaen heddiw [5 Gorffennaf].

Bydd Nick Baird, prif weithredwr UKTI - sefydliad masnach a buddsoddi’r Llywodraeth - yn rhoi trosolwg i’r grŵp o’r gweithgarwch presennol ac yn hwyluso trafodaeth ynghylch sut y gall Cymru wella ei chyrhaeddiad fel brand rhyngwladol er mwyn denu darpar fuddsoddwyr o’r tu allan.  

Mae siaradwyr blaenorol yn y grŵp hwn yn cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesi a Sgiliau, Vince Cable, y Gweinidog dros Brifysgolion, David Willets a’r Gweinidog dros Gyflogaeth, Chris Grayling.

Bydd cynrychiolwyr o General Dynamics, Dragon LNG, Toyota, Smart Solutions, Cymdeithas Lletygarwch Llandudno a Golchdy Afonwen yn dod ynghyd yn y cyfarfod heddiw i gynnal trafodaethau ym mhencadlys Swyddfa Cymru yn Whitehall.

Yn ystod y cyfarfod, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn tanlinellu ei hymrwymiad i greu’r amodau cywir i annog rhagor o dwf a buddsoddiad yng Nghymru. Bydd yn ailddatgan ei chefnogaeth at ddatblygu’r achos dros brosiectau seilwaith allweddol yng Nghymru, gan gynnwys trydaneiddio’r rheilffyrdd o Gaerdydd i Abertawe ac i’r Cymoedd, a allai fod yn elfen hanfodol o ddarparu economi lwyddiannus yng Nghymru.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Does dim ffordd well o gael barn ynghylch amodau busnes yng Nghymru na chyfarfod perchnogion busnes ac arbenigwyr y diwydiant wyneb yn wyneb a chynnig cipolwg newydd o’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn mannau eraill yn y Llywodraeth i gefnogi busnesau. 

“Gyda Mr. Baird yn ymuno a ni heddiw, byddwn ni’n cael y cyfle i edrych yn ofalus ar effaith a chyrhaeddiad brand Cymru mewn marchnadoedd dramor yn ogystal a llwyddiant hynny yn nes adref.  

“Mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i annog mwy o amlygrwydd ac effaith i fusnesau Cymru ac mae’r Llywodraeth yn awyddus i ddangos ei bod wedi ymrwymo’n llwyr i Gymru fodern, ddynamig, sy’n fwy cysylltiedig.  Byddai rhagor o fuddsoddi yn y broses o drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd ac Abertawe yn rhoi’r cyfleoedd i ni wneud hynny yn ddi-os.  

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed gyda’r Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru i greu achos busnes cadarn ar gyfer y rhan hon o drydaneiddio ein rhwydwaith rheilffyrdd, ac rwyf wedi bod yn gwneud sylwadau cryf ers amser ynghylch yr angen i ddarparu cysylltiadau cludiant modern ac effeithlon.

“Rwy’n croesawu’r newyddion calonogol diweddar ynghylch allforion o Gymru ond rwyf hefyd am helpu i wella’r dirwedd a’r amodau i fusnesau a sefydliadau Cymru mewn unrhyw ffordd y gallaf, gan gynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni hyn. Rwy’n falch iawn o gael cyfle arall i wrando ar farn aelodau ein Grŵp Cynghori ar Fusnes heddiw.”

Published 5 July 2012