Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu Ystadegau ‘calonogol’ am y Farchnad Lafur

Heddiw (14 Mawrth 2012) croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan Ystadegau a gyhoeddwyd am y Farchnad Lafur, sy’n dangos bod lefelau…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (14 Mawrth 2012) croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan Ystadegau a gyhoeddwyd am y Farchnad Lafur, sy’n dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu am y trydydd mis yn olynol.

Ailadroddodd Mrs Gillan ei hymrwymiad i weithio gyda Llywodraeth Cymru i barhau a’r cynnydd yn dilyn cyhoeddi’r ffigurau diweddaraf, sy’n dangos bod lefel cyflogaeth wedi codi 21,000 yng Nghymru ers y chwarter diwethaf i 1.344m, 14,000 yn uwch na’r un chwarter yn 2010-11.

Mae’r ystadegau hefyd yn dangos bod cyfraddau a lefel anweithgarwch economaidd wedi gostwng yn sylweddol, ac er bod lefel diweithdra wedi codi fymryn, mae’r gyfradd wedi gostwng rhywfaint hefyd.

Dywedodd Mrs Gillan: “Dyma’r drydedd set o ffigurau yn olynol sy’n dangos bod lefelau cyflogaeth yn codi yng Nghymru. Maen nhw’n dangos ein bod ni’n symud i’r cyfeiriad iawn wrth i ni geisio ailadeiladu’r economi.

“Fodd bynnag, mae llawer o waith i’w wneud eto, gyda’r gyfradd diweithdra yng Nghymru’n parhau i fod yn annerbyniol o uchel ar 9.1%.

“Mae’n destun siom bod ffigurau Eurostat a gyhoeddwyd ddoe yn dangos bod Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn gostwng yn is na chyfartaledd yr UE ar gyfer cynnyrch mewnwladol crynswth y pen yn 2009, ond rwy’n gobeithio y bydd y gwaith rydyn ni wedi’i wneud fel Llywodraeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn gwrth-droi’r patrwm gofidus hwn am i lawr.

“Mae’r ffigurau hyn yn amlwg yn pwysleisio’r angen i barhau a’n cynllun i greu’r amodau iawn a buddsoddi yn y seilwaith sy’n angenrheidiol i annog twf y sector preifat ac ehangu busnesau.

“Mae Llywodraeth y DU eisoes yn cyflawni gyda thrydaneiddio prif reilffordd y Great Western o Lundain i Gaerdydd ac rwy’n gwneud popeth sy’n bosib i wneud yn siŵr bod yr achos busnes ar gyfer trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn gadarn, ac mae’r achos dros drydaneiddio ymhellach i Abertawe’n dal i gael ei adolygu.

“Rydw i hefyd yn croesawu’r ymgynghoriad cyhoeddus a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynharach y mis hwn, i edrych ar ffyrdd o leddfu llif traffig ar yr M4 yn ardal Casnewydd. Nid yn unig y bydd gwella’r ffordd i dde Cymru’n rhoi hwb mawr i’r economi leol, bydd hefyd yn helpu i gyfeirio Cymru tuag at adferiad mwy cynaliadwy.”

Nodiadau i Olygyddion

 • 68.4% oedd y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru, cynnydd o 0.6% ers y chwarter diwethaf.

• Roedd y gyfradd diweithdra yn 9.1%, 0.1% yn is na’r chwarter diwethaf ond 0.5% yn uwch na’r un chwarter yn 2010-11

• 24.6% oedd y gyfradd anweithgarwch economaidd, sef 0.7% yn llai na’r chwarter diwethaf a 1.2% yn llai na’r un chwarter y llynedd

• Roedd cyfradd y rhai sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 5.7% ym mis Chwefror, yr un fath a mis Ionawr 2012 a 0.7% yn uwch o gymharu a’r llynedd

• Roedd lefel y bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 29,100, cynnydd o 3,400 ers mis Chwefror 2011

• Mae’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn cyfrif y nifer sy’n ddi-waith ond sydd eisiau swydd, sydd wedi bod yn chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; hefyd y rheini sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i waith ac sy’n disgwyl dechrau yn y pythefnos nesaf.

Published 14 March 2012