Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn nodi cychwyn haf ‘MAWR’ i Brydain Fawr wrth ddathlu’r cysylltiadau rhwng Prydain a Gwlad Thai yn Ne Ddwyrain Asia

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn cynrychioli Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar daith 5 diwrnod i Dde Ddwyrain Asia, sy’n cychwyn…

Bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn cynrychioli Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar daith 5 diwrnod i Dde Ddwyrain Asia, sy’n cychwyn heddiw [14 Mai].

Cheryl Gillan fydd y Gweinidog Cabinet Cyntaf o’r Llywodraeth Glymblaid i ymweld a Gwlad Thai, gan danlinellu pwysigrwydd cynnal cysylltiadau cryf o ran masnach a thwristiaeth yn ogystal a chysylltiadau diplomyddol cryf gyda Gwlad Thai a gwledydd eraill sy’n datblygu.  Bydd yn ymweld a Cambodia a Singapor yn ystod ei thaith 5-diwrnod hefyd.  

Dechreuodd Mrs Gillan ei thaith o amgylch y rhanbarth drwy weld Trysorlys Gwlad Thai a’r Bathdy Brenhinol, a enillodd dendr i ddarparu 500 miliwn o ddarnau arian 1 Baht (plat nicel), yn llofnodi contract gwerth $10m. Mae’r contract werth £6m (300m Baht Thai) o refeniw gwerthiannau i’r Bathdy Brenhinol.

Hefyd, bu Mrs Gillan mewn digwyddiad rhwydweithio busnes VisitBritain, lle traddododd y brif araith i 200 o sefydliadau a busnesau masnach a theithio rhyngwladol, gan dynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau o Wlad Thai sy’n ystyried buddsoddi yn y DU.

Mae ymweliad cyntaf yr Ysgrifennydd Gwladol a Gwlad Thai yn dilyn ymweliad cynharach gan y Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Tramor a De Ddwyrain Asia, sy’n tanlinellu ymrwymiad parhaus y DU o weithio gyda’r rhanbarth i hybu cyfleoedd masnachu a buddsoddi.

Gyda’r DU yn paratoi ar gyfer Haf ‘MAWR’ ym Mhrydain gyda dathliadau’r Jiwbili, y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd, cafodd Mrs Gillan gyfarfod a menywod sy’n ASau, yn aelodau o’r Llywodraeth a’r wrthblaid heddiw i gyfnewid safbwyntiau a rhannu gwybodaeth ac arbenigedd ynghylch rol menywod mewn gwleidyddiaeth, democratiaeth a chysoni cenedlaethol.  

Bydd Mrs Gillan yn ymweld a Chanolfan Addysgu’r Cyngor Prydeinig yfory. Ym mis Mai 2009/10 llwyddodd y ganolfan i helpu 17,924 o bobl sefyll arholiadau Saesneg gyda’r Cyngor Prydeinig ac mae’n bwriadu sefydlu 10 o gysylltiadau academaidd pellach gyda Phrydain yn 2012. Yna, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymweld a Phencadlys Pwyllgor Olympaidd Cenedlaethol Gwlad Thai lle bydd UKBA yn casglu gwybodaeth biometrig gan oddeutu 50 o athletwyr, newyddiadurwyr ac aelodau eraill o ddirprwyaeth Olympaidd Gwlad Thai. Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cyfarfod a’r ddirprwyaeth i drafod paratoadau’r DU ar gyfer y Gemau Olympaidd, cyn mynd i dderbyniad gyda’r nos gyda Chymdeithas Dewi Sant Bangkok.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Drwy lofnodi del sy’n garreg filltir heddiw, rhwng Trysorlys Gwlad Thai a’r Bathdy Brenhinol yng Nghymru, rydyn ni wedi cryfhau’r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad eto fyth. Mae’r ddel hon yn newyddion gwych i Brydain, ac mae o bwys arbennig i mi fel yr Ysgrifennydd Gwladol, gan fod y darnau dur plat nicel aRMour™ a ddefnyddir i wneud darnau arian Gwlad Thai yn cael eu darparu gan y Bathdy Brenhinol, yn Llantrisant, De Cymru.

Bydd y Jiwbili Diemwnt, y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd yn llwyfan i’r DU ddangos i’r byd i gyd beth sydd mor wych amdani, a’r haf hwn, rydyn ni’n gobeithio y bydd nifer o bobl yn manteisio ar y cyfle hwn i ymweld a’r DU, buddsoddi yn y DU neu astudio yn y DU.  

“Mae’r ymgyrch hon yn atgoffa pawb o bob cwr o’r byd am yr effaith y mae Prydain wedi’i chael yn fyd-eang, ac rwy’n falch o fod yn cynrychioli Llywodraeth y DU yn Ne Ddwyrain Asia.”

Nodiadau i Olygyddion:

  • Mae’r Bathdy Brenhinol wedi’i leoli yn Llantrisant, De Cymru.   Agorodd y Frenhines y Bathdy Brenhinol yn 1968 yn barod ar gyfer cyflwyno arian degol, ac mae dros 900 o bobl cael eu cyflogi gan ei bencadlys.  
  • Enillodd y Bathdy Brenhinol dendr am 500 miliwn o ddarnau arian 1 Baht (plat nicel) ar 5 Ebrill 2012, sydd werth £6m o refeniw gwerthiant i’r Bathdy Brenhinol. Bydd y darnau arian yn cael eu ffurfio’n ddarnau 1 Baht gan Fathdy Brenhinol Gwlad Thai, yn Bangkok.
  • Mae gan y Bathdy Brenhinol gontract i fathu medalau’r enillwyr ar gyfer y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 yr haf hwn. **
  • Agorodd Canghellor y Trysorlys, y Gwir Anrhydeddus George Osborne, AS ddau gyfleuster cynhyrchu platiau nicel yn y Bathdy Brenhinol ym mis Mawrth 2011. Mae’r cyfleusterau newydd yn defnyddio technoleg aRMour a all arwain at arbedion sylweddol i fanciau canolog, awdurdodau perthnasol a llywodraethau.  **
  •  Y Deyrnas Unedig yw prif fuddsoddwyr yr UE yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd, gyda buddsoddiadau wedi’u cyfuno’n dod i gyfanswm o £1.7biliwn ar ddiwedd 2008 (ONS) a nwyddau wedi’u hallforio o’r DU i Wlad Thai yn werth £714m.
  • Mae cwmniau mawr y DU, fel Tesco a Boots wedi sefydlu eu gweithgareddau tramor mwyaf yng Ngwlad Thai.
  • Mae dros 50,000 o Brydeinwyr yn byw yng Ngwlad Thai.