Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n mynd ar ymweliad deuddydd â’r Alban

Heddiw (22 Mawrth 2012), y sectorau busnes ac ynni oedd ffocws ymweliad deuddydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, a’r Alban fel gwestai…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (22 Mawrth 2012), y sectorau busnes ac ynni oedd ffocws ymweliad deuddydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, a’r Alban fel gwestai i Swyddfa’r Alban.

Roedd Gweinidog yn Swyddfa’r Alban, David Mundell, yn cadw cwmni i Mrs Gillan ar ymweliad a Burntisland Fabrications Ltd. (BiFab) - cwmni o Fife sy’n cynhyrchu defnyddiau allweddol ar gyfer y diwydiannau olew, nwy ac ynni adnewyddadwy yn y mor.

Y cwmni hwn sydd a’r dasg o gynllunio ac adeiladu strwythurau sylfaen dwy is-orsaf i RWE npower renewables, ar gyfer Fferm Wynt Gwynt y Mor oddi ar arfordir Gogledd Cymru.

Yna teithiodd Mrs Gillan a’r Gweinidog i Glasgow i gyfarfod ag uwch swyddogion UKTi ac uwch gynrychiolwyr Scottish Development International (SDI) er mwyn trafod sut i ddenu mwy o fuddsoddiad o’r tu allan i Gymru.

Yna ymgasglodd cynrychiolwyr o sector ynni adnewyddadwy’r Alban i gyfarfod ag Ysgrifennydd Cymru ar gyfer trafodaeth ynghylch sut mae’r sector yn gweithredu’n llwyddiannus yn yr Alban.

Wedyn, aeth Mrs Gillan gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, Michael Moore, ar ymweliad a CB Technology yn Livingstone, er mwyn tynnu sylw at y gostyngiad yng nghyfradd y dreth gorfforaeth a’r Cynllun Gwarant Cenedlaethol a gyhoeddwyd yn y gyllideb ddoe.

Mae CB Technology yn wneuthurwr electroneg sydd wedi ehangu ei eiddo yn ddiweddar o ganlyniad i gefnogaeth gan RBS ac mae’n ehangu i farchnadoedd rhyngwladol.  

Yn dilyn ei hymweliadau, dywedodd Mrs Gillan:

“Nod Llywodraeth y DU yw gwneud Prydain y lle mwyaf atyniadol i fuddsoddi mewn ynni ac roedd gen i ddiddordeb mewn gweld y camau arwyddocaol y mae’r Alban yn eu cymryd yn y sector hwn yn ystod fy nghyfarfodydd heddiw.

“Yng Nghymru, mae ein cryfderau ni yn y gorffennol a llawer o’n hanes ni’n seiliedig ar ynni ac rydw i’n credu’n gryf bod Cymru mewn lleoliad perffaith o hyd i groesawu buddsoddiadau o’r tu allan o’r sector ynni adnewyddadwy.

“Yn wir, mae gennym ni lawer iawn i fod yn falch ohono eisoes: mae datblygiadau gwynt newydd yn y mor fel North Hoyle, Gwastadeddau’r Rhyl a chynllun arfaethedig Gwynt y Mor eisoes yn dangos ein potensial ni, ond rydw i eisiau gwneud yn siŵr - fel yr amlinellwyd yn ddiweddar gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig - bod Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio’n effeithiol er mwyn sicrhau cymaint o gyfleoedd ag y bo modd i ddenu buddsoddiadau o’r tu allan i Gymru, a gwella rhagolygon tymor hir economi Cymru.”

Dywedodd Mr Moore:

“Rydw i’n croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gynnes iawn i’r Alban. Mae ei hymweliad yn tanlinellu’r cyswllt sy’n uno’r DU gyda’i gilydd, boed drwy gyflwyno technoleg ar gyfer y diwydiant adnewyddadwy gan ddefnyddio ein sgiliau a’n blaengaredd ni ar y cyd neu drwy ddenu busnesau i fuddsoddi.  Rydym ni wedi gweld hwb sylweddol i fusnesau yn y Gyllideb ac roedd ein hymweliad a CB Technology yn West Lothian yn gyfle i dynnu sylw at y cymorth pellach fydd cwmniau’n ei gael drwy gyfrwng y Cynllun Gwarantu Benthyciad Cenedlaethol.

“Mae ein cyhoeddiadau ynghylch gostyngiad pellach mewn treth gorfforaeth, cefnogaeth i’r diwydiannau gemau fideo ac olew a nwy ac arian ychwanegol ar gyfer parthau menter sy’n creu swyddi yn Dundee, Irvine a Nigg yn golygu y bydd y Gyllideb hon o fudd i fusnesau yn yr Alban ac yn helpu i greu’r swyddi y mae arnom eu hangen.”
Dywedodd cyfarwyddwr rheoli RWE npower renewables, Julia Lynch Williams: “Mae ymweliad Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r Alban yn gyfle rhagorol i adeiladu ar fomentwm datganiad ynni’r wythnos ddiwethaf, lle gwelwyd Llywodraeth Cymru’n cydnabod yn glir bwysigrwydd ynni adnewyddadwy a’r diwydiant ynni i ddyfodol economaidd Cymru.

“Yn cael ei gynnal wythnos yn ddiweddarach yn unig, mae’r ymweliad hwn yn dyst i’r brys a’r brwdfrydedd ar bob lefel yn y sbectrwm gwleidyddol i elwa o’r ysbryd hwnnw, i ddeall yr arferion da sydd ar waith eisoes yn yr Alban ac i wneud y gorau o botensial y diwydiant ynni adnewyddadwy ar ran economi Cymru.

“Mae Fferm Wynt Gwynt y Mor eisoes wedi galluogi i fwy na £200 miliwn gael ei fuddsoddi yng nghadwyn gyflenwi ehangach y DU, gan gynnwys BiFab. Edrychwn ymlaen at gael gwybod am unrhyw fentrau a chamau gweithredu a roddir ar waith o ganlyniad i’r ymweliad hwn, er mwyn helpu i ddatgloi potensial y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru.”

Fore dydd Gwener, bydd Mrs Gillan yn mynd o amgylch safle GE Caledonian Ltd yn Prestwick. Yma bydd yn cyfarfod a’r tim rheoli i drafod y cynlluniau ar gyfer y sefydliad gwasanaethau hedfan yn y dyfodol. Mae gan y sefydliad hwn safle mawr yn Nantgarw yng Nghaerdydd.

Published 22 March 2012