Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru’n mynychu cyfarfod o’r Cydbwyllgor Gweinidogion

Mynychodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru gyfarfod cyntaf o’r Cydbwyllgor Gweinidogion ers ffurfio’r gweinyddiaethau newydd ar ol …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mynychodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru gyfarfod cyntaf o’r Cydbwyllgor Gweinidogion ers ffurfio’r gweinyddiaethau newydd ar ol yr etholiadau i’r deddfwrfeydd datganoledig ar 5 Mai. Cynhaliwyd y cyfarfod yn 10 Stryd Downing dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog.

Cyhoeddwyd Hysbysiad Cydbwyllgor y Gweinidogion yn dilyn y cyfarfod:

Hysbysiad Cydbwyllgor Gweinidogion
8 Mehefin 2011 ** **

  1. Heddiw, cynhaliwyd Cyfarfod Llawn y Cydbwyllgor Gweinidogion yn rhif 10 Stryd Downing, dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS. Dyma’r cyfranogwyr: o Lywodraeth EM, y Dirprwy Brif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Nick Clegg AS, Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, y Gwir Anrhydeddus Michael Moore AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Cheryl Gillan AS, Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, y Gwir Anrhydeddus Owen Paterson AS a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, y Gwir Anrhydeddus Danny Alexander; o Lywodraeth yr Alban, Prif Weinidog yr Alban, y Gwir Anrhydeddus Alex Salmond, Aelod o Senedd yr Alban, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Thwf Cynaliadwy, John Swinney, Aelod o Senedd yr Alban, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Fusnes Seneddol, Bruce Crawford, Aelod o Senedd yr Alban; o Weithrediaeth Gogledd Iwerddon, Prif Weinidog Gogledd Iwerddon, y Gwir Anrhydeddus Peter Robinson, Aelod o’r Cynulliad Deddfwriaethol, a Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness AS, Aelod o’r Cynulliad Deddfwriaethol; ac o Lywodraeth Cymru, Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC. 

2.         Dyma oedd y tro cyntaf i’r Cydbwyllgor Gweinidogion gyfarfod ers ffurfio’r gweinyddiaethau newydd ar ol yr etholiadau i’r deddfwrfeydd datganoledig ar 5 Mai.      

3.         Y ddwy brif eitem ar yr agenda oedd, yn gyntaf, blaenoriaethau’r gweinyddiaethau newydd a chydweithio’n llwyddiannus ar draws y pedair gweinyddiaeth; ac, yn ail, cyflwr yr economi a chyllid cyhoeddus.

4.         Wrth drafod yr eitem gyntaf, bu’r Gweinidogion yn trafod eu blaenoriaethau hwy, yn benodol blaenoriaethau’r tair gweinyddiaeth a gafodd eu hethol yn ddiweddar yng Nghymru, yng Ngogledd Iwerddon ac yn yr Alban. Wrth fwrw ymlaen a’r blaenoriaethau hyn, cytunodd y Gweinidogion fod yr egwyddorion a sefydlwyd yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y pedair gweinyddiaeth yn 1999 yn parhau i ddarparu sylfaen hanfodol ar gyfer sicrhau perthynas iach rhwng y gweinyddiaethau. Gwnaethant hefyd gadarnhau eu hymrwymiad i gydweithio ar sail cyfathrebu da, cydweithredu agos a pharch at ei gilydd, fel y nodir yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.

5.         Wrth drafod yr ail eitem, bu’r Gweinidogion yn trafod yr hinsawdd economaidd bresennol. Gwnaethant gytuno ar bwysigrwydd cydweithio’n agos ar faterion sydd o ddiddordeb cyffredin, er mwyn cyflawni’r nodau o sicrhau’r adferiad a chynnal twf economaidd. Cytunwyd y byddai’n bwysig cynnal dialog rheolaidd a chadarnhaol ar y materion hyn, gan gynnwys yng nghyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid, sydd i’w gynnal ar 14 Gorffennaf.

6.         Cytunodd y cyfarfod ar ddiwygiadau i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan ddarparu ar gyfer ychwanegiadau i’r protocol osgoi anghydfodau a datrys anghydfodau. Byddai’r diwygiadau yn galluogi’r Cydbwyllgor Gweinidogion gomisiynu ar sail dadansoddiad o faterion yn ymwneud ag anghytundebau ac anghydfodau nas datryswyd, a gynhelir gan drydydd parti annibynnol, y cytunir arno. Aeth y cyfarfod ymlaen i drafod y cynnydd a wnaed hyd yma i ddatrys anghydfodau y mae angen rhoi sylw iddynt o hyd. Wrth drafod mater yr anghydfod ynglŷn a chyllido’r Gemau Olympaidd, cytunodd y cyfarfod i ystyried y mater ymhellach er mwyn edrych ar ffyrdd y gellir gwneud cynnydd.

7.         Cytunodd y cyfarfod hefyd ar yr Adroddiad Blynyddol amgaeedig, sy’n crynhoi gweithgareddau Cydbwyllgor y Gweinidogion ers y Cyfarfod Llawn diwethaf ym mis Mehefin 2010. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan pob gweinyddiaeth.

Cyhoeddwyd ar 8 June 2011