Datganiad i'r wasg

Buddsoddiad yn rheilffyrdd Cymru yn hwb aruthrol i’r economi: Ysgrifennydd Cymru’n cyhoeddi trydaneiddio rheilffyrdd Abertawe a’r Cymoedd

Heddiw ymunodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan a’i chydweithwyr yn y Cabinet i gyhoeddi cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer trydaneiddio…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw ymunodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan a’i chydweithwyr yn y Cabinet i gyhoeddi cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer trydaneiddio’r rhwydwaith rheilffyrdd o Gaerdydd i Abertawe ac yng Nghymoedd De Cymru.

Fel rhan o’i Datganiad Gweithredu Lefel Uchel (DGLU), sy’n datgan beth mae’r Llywodraeth eisiau ei gyflawni o rwydwaith y rheilffyrdd yn ystod y cyfnod rhwng 2014 a 2019, mae’r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi y bydd sawl rheilffordd, gan gynnwys Glynebwy, Maesteg, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg, yn ogystal a’r brif lein rhwng Caerdydd ac Abertawe, yn cael eu trydaneiddio.

Gan groesawu’r cyhoeddiad heddiw, dywedodd:

“Bydd mwy na £350 miliwn yn cael ei fuddsoddi’n uniongyrchol yn seilwaith rheilffyrdd Cymru ac mae’n dod yn sgil y buddsoddiad o £1 biliwn mewn trydaneiddio Prif Lein Great Western o Lundain i Gaerdydd, a’r buddsoddiad o £500 miliwn yn y cyswllt gorllewinol i Heathrow.

“Bydd Cymru’n elwa’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o bron i £2 biliwn o raglen Llywodraeth y DU i foderneiddio rhwydwaith y rheilffyrdd, a dyma’r cyhoeddiad mwyaf arwyddocaol mewn perthynas a seilwaith Cymru ers degawdau.”

Bydd y buddsoddiad hefyd yn cyllido cynlluniau llai a fydd yn gwella mynediad mewn gorsafoedd, y rhwydwaith cludo nwyddau ac amseroedd siwrneiau’r teithwyr. Hefyd mae trydaneiddio lein Abertawe a’r Cymoedd yn golygu y bydd dwy ran o dair o boblogaeth Cymru ar lwybr tren wedi’i drydaneiddio.

Bydd trydaneiddio’r rheilffyrdd hefyd yn gostwng y costau gweithredol tymor hir, yn arwain at fanteision amgylcheddol, siwrneiau cyflymach, mwy o seddau ac yn cefnogi adfywiad economaidd a thwf mewn swyddi yn Ne Cymru.

Daw’r cyhoeddiad heddiw yn dilyn trafodaethau manwl rhwng yr Adran Drafnidiaeth, Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru.

Wrth ddathlu’r cyhoeddiad yng ngorsaf drenau Abertawe, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae llywodraeth ar ol llywodraeth wedi methu buddsoddi’n sylweddol yn ein rheilffyrdd ni. Mae’r penderfyniad heddiw’n dynodi newid mawr. Rydw i wedi dweud dro ar ol tro bod yr achos dros drydaneiddio i Abertawe a’r Cymoedd yn fusnes anorffenedig, ac mae’r cyhoeddiad hwn yn tanlinellu fy mhenderfyniad i i sicrhau bod system reilffordd fodern ac effeithlon yn bodoli yng Nghymru, yn addas i’r unfed ganrif ar hugain.

“Mae fy ffocws i’n mynd y tu hwnt i wledydd unigol. Bydd ein penderfyniad ni yr wythnos ddiwethaf i adeiladu’r estyniad i Heathrow yn cysylltu De Cymru am y tro cyntaf a phrif ganolfan awyr y DU a chyrchfannau rhyngwladol, ac yn sicrhau amseroedd teithio cyflymach fyth rhwng Llundain a Chaerdydd. Mae hwn yn arwydd mor glir a phosibl o’n hymrwymiad ni i fuddsoddi yn ein seilwaith trafnidiaeth, gan bontio’r bwlch rhwng rhannau o’r DU ac adeiladu ar ein agenda Twf.”

Bydd trydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd, ynghyd a gwelliannau i Brif Lein Great Western, yn ehangu’r dalgylch posibl ar gyfer busnesau sydd eisiau buddsoddi yng Nghymru.

Bydd nid yn unig yn darparu gwell mynediad i gyfleoedd gwaith a chanolfannau addysgol yng Nghaerdydd a thu hwnt i rai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, ond hefyd bydd yn gwneud y Cymoedd eu hunain yn fwy atyniadol ar gyfer buddsoddiad newydd drwy gyfuno system drafnidiaeth fodern, addas i bwrpas gyda gweithlu mawr sydd ar gael a gofod swyddfa am bris cystadleuol.

Ychwanegodd Mrs Gillan:

“Rydyn ni am weld teithwyr, buddsoddwyr a busnesau’n elwa o fanteision y buddsoddiad sylweddol hwn, nid yn unig yn ei rheilffyrdd ond yn ei gweithlu.

“Mae trydaneiddio yn y Cymoedd yn elfen fawr o greu marchnad lafur integredig yn Ne Cymru, ac ar draws economi ehangach Glannau Hafren o bosibl.

“Mae’n rhaid i ni greu’r amodau cywir fel bod busnesau Cymru’n gallu ffynnu ac mae’r buddsoddiad hwn yn cyfleu neges glir bod Cymru ar agor i fusnes. Mae’n tanlinellu’r cyfleoedd arwyddocaol a chadarnhaol ar gyfer datblygiad economaidd yng Nghymru yr wyf i wedi cyfeirio atyn nhw yn fy nhrafodaethau rheolaidd gyda’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth.

“Ar ddydd Gŵyl Dewi y llynedd cyhoeddwyd buddsoddiad o £1 biliwn gennym ni mewn trydaneiddio Prif Lein Great Western o Lundain i Gaerdydd ac rydw i’n gobeithio y bydd y buddsoddiad heddiw yn creu balchder a hyder newydd ymhlith pobl Cymru yn ei seilwaith.

“Bydd trydaneiddio’r rheilffordd i ail ddinas Cymru ac i Gymoedd De Cymru yn rhoi cyfle i bobl yr ardaloedd hyn gyflawni eu potensial drwy wella cysylltedd a marchnadoedd llafur a chynnig mwy o gyfleoedd ar gyfer swyddi a buddsoddiad. Mae’n golygu y gall cymunedau’r cymoedd edrych ymlaen at ddyfodol disglair a ffyniannus.

“Mae gwell cysylltedd rheilffordd yn elfen hanfodol o greu economi lwyddiannus yng Nghymru a gallwn edrych ymlaen yn awr at system reilffordd fodern ac effeithlon yng Nghymru.”

Cyhoeddwyd ar 16 July 2012