Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn “Cysylltu” â thrigolion Blaenafon

Heddiw, dydd Llun 14 Tachwedd, gwelodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, sut mae Melin Homes a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn helpu…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, dydd Llun 14 Tachwedd, gwelodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, sut mae Melin Homes a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn helpu cannoedd o bobl i ddychwelyd i fyd gwaith neu hyfforddiant fel rhan o’r prosiect ‘Getting Connected’.

Yn ystod ei ymweliad, fe wnaeth Mr Jones ymweld a’r Ganolfan Ddigidol ym Mlaenafon a chyfarfod a Doiran Jones, y Cadeirydd, Mark Gardner, Prif Weithredwr Melin Homes, Swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a thrigolion lleol i glywed sut mae’r prosiect ‘Getting Connected’ yn helpu pobl leol i ddatblygu eu sgiliau digidol. Mae’r prosiect yn cynnwys gosod dros 250 o gyfrifiaduron am ddim yng nghartrefi trigolion, a darparu hyfforddiant digidol.

Ar ei daith o amgylch y Ganolfan Ddigidol, gwelodd Mr Jones yr ystafelloedd hyfforddi digidol a’r cyfleusterau cynadledda sy’n cael eu defnyddio gan fusnesau lleol hefyd.

Yn gynharach yr haf hwn, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai £57 miliwn o gyllid ar gael i wella band eang ledled Cymru. Fe wnaeth Jeremy Hunt, y Gweinidog Diwylliant, gyhoeddi darpariaeth o £47m ychwanegol ar ben y £10m a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, fel rhan o ymgyrch y Llywodraeth i sicrhau bod y Deyrnas Unedig gyfan yn meddu ar y rhwydwaith band eang gorau yn Ewrop erbyn 2015. Mae’r Llywodraeth am weld 90 y cant o gartrefi a busnesau ym mhob ardal awdurdod lleol yn cael mynediad at fand eang cyflym iawn, ac i bawb yn y DU gael mynediad at o leiaf 2Mbps.

Dywedodd Mr Jones, “Roedd hi’n bleser gen i ymweld a’r Ganolfan Ddigidol heddiw, ac i glywed gan bobl leol am y buddion mae’n eu darparu drwy’r prosiect ‘Getting Connected’. Prosiectau lleol fel y rhain sydd wrth galon adeiladu economi gryfach, gan ddarparu cyfleoedd a rhagolygon i bob cwr o’r wlad.”

“Mae ‘Getting Connected’ a’r Ganolfan Ddigidol ar gyfer busnesau yn darparu buddion pendant i’r gymuned leol, sy’n dangos y gall arloesedd, gweithio mewn partneriaeth a deall anghenion pobl gyfrannu llawer at wella bywydau unigolion a busnesau.”

“Mae Melin Homes yn rheoli dros 3,400 o gartrefi yn yr ardal, ac yn darparu ystod o wasanaethau ar gyfer bobl leol gan gynnwys cyngor i drigolion ynghylch dyledion a budd-daliadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Mae eu mentrau digidol yn rhan ychwanegol nodedig o’r gwasanaethau hyn, a fydd yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad a’r oes ddigidol.”

Yn ol Mark Gardner, y Prif Weithredwr, “Mae’r Ganolfan Ddigidol yn adeilad anhygoel sy’n arwain y ffordd o ran esblygiad digidol yn Nhorfaen, ac mae’r bartneriaeth rhwng Melin Homes a’r Awdurdod Lleol yn dangos y gall gweithio gyda’n gilydd gyflawni canlyniadau go iawn, a’r rheini’n barhaol.”

Published 14 November 2011