Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn llongyfarch Ymddiriedolaeth Prawf Cymru ar gael ei dewis ar gyfer treial arloesol

Heddiw, mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi croesawu cyhoeddiad y bydd Ymddiriedolaeth Prawf Cymru yn chwarae ei rhan wrth dreialu…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi croesawu cyhoeddiad y bydd Ymddiriedolaeth Prawf Cymru yn chwarae ei rhan wrth dreialu dull arloesol o reoli troseddwyr sy’n bwrw dedfrydau cymunedol.

Mae Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, ynghyd ag Ymddiriedolaeth Prawf Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth Lloegr, wedi cael ei dewis i dreialu’r rhaglen, a’r bwriad yw lleihau cyfraddau aildroseddu yn y DU. Mae’r dull yn cael ei weithredu fel rhan o raglen flaenllaw Talu yn ol Canlyniadau Llywodraeth y DU.

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n falch iawn bod Ymddiriedolaeth Prawf Cymru wedi cael ei dewis i fwrw rhaglen mor bwysig yn ei blaen.

“Mae ganddynt bellach gyfle unigryw i chwarae rhan bwysig wrth ail-lunio’r system cyfiawnder troseddol. Drwy feithrin perthynas hir a pharhaol gyda’n partneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, gallwn ffrwyno’r brwdfrydedd a’r syniadau cyffrous sydd ganddynt i’n helpu i leihau cyfraddau ail-droseddu y rheini sy’n bwrw dedfryd gymunedol, a hynny’n sylweddol.”

Bydd yr Ymddiriedolaethau’n meithrin partneriaethau gyda’r sectorau preifat a gwirfoddol er mwyn helpu i ddarparu gwasanaethau rheng flaen ledled eu cymunedau ar gyfer hyd at 2000 o droseddwyr. Byddant yn gweithio’n agos gyda’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS) i bennu manylion terfynol eu dull.

Bydd y cynlluniau peilot pedair blynedd, a fydd yn dechrau yn 2013, yn caniatau i’r llywodraeth brofi sut gall y darparwyr sector cyhoeddus presennol ddefnyddio’r dull Talu yn ol Canlyniadau, gyda’r bwriad y bydd pob darparwr yn dilyn egwyddorion Talu yn ol Canlyniadau erbyn 2015.

Bydd y cynlluniau peilot yn profi model trosglwyddo risg newydd, lle bydd yr Ymddiriedolaethau yn ffurfio partneriaeth fasnachol arloesol gyda darparwr allanol er mwyn darparu gwasanaethau. Bydd y sefydliad darparu newydd hwn yn cael ei wobrwyo os bydd yn llwyddo i leihau lefelau aildroseddu, ac os na fydd yn cyrraedd ei dargedau, bydd yn ysgwyddo’r risg o beidio a chael ei dalu.

Drwy ganolbwyntio ar ganlyniadau, bydd y cynlluniau yn annog darparwyr i dargedu eu hymdrechion lle gallant gyflawni’r llwyddiant mwyaf, ac yn annog disgresiwn proffesiynol wrth reoli troseddwyr.

Published 25 January 2012