Stori newyddion

Cyllideb ‘anodd ond teg’ i Gymru, meddai Ysgrifennydd Cymru

Mae Cyllideb frys heddiw yn amlinellu cynllun pum mlynedd pendant er mwyn ailadeiladu economi Prydain, cyflwyno system dreth decach a sicrhau…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cyllideb frys heddiw yn amlinellu cynllun pum mlynedd pendant er mwyn ailadeiladu economi Prydain, cyflwyno system dreth decach a sicrhau bod ffyniant yn cael ei rannu’n decach ym mhob rhan o’r DU - gan gynnwys Cymru, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru.

Bydd y pecyn mesurau cytbwys a gyhoeddwyd gan y Canghellor George Osborne heddiw yn helpu i fynd i’r afael a’r diffyg mwyaf yn y gyllideb a welwyd mewn cyfnod o heddwch, ond bydd hefyd yn sicrhau cymorth ar gyfer y bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, ychwanegodd.

Meddai Mrs Gillan: “Er bod y Gyllideb anorfod hon yn anodd, mae hi hefyd yn deg, ac yn seiliedig ar dair egwyddor, sef cyfrifoldeb, rhyddid a thegwch. Bydd yn helpu ein gwlad i dalu’r biliau am orwariant y gorffennol, gan adfer hyder yn yr economi a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus i Gymru ac i weddill y DU.

“Bydd cynlluniau ar gyfer twf mwy cytbwys a chynaliadwy yn sicrhau bod ffyniant y dyfodol yn cael ei rannu’n decach ar draws y wlad, yn wahanol i’r hyn ddigwyddodd yn y ddegawd diwethaf, pan oedd rhai rhanbarthau’n gwneud cymaint yn well nag eraill. Bydd y mesurau a gyhoeddwyd heddiw yn dwyn budd i filoedd o fusnesau ar hyd a lled Cymru.  Er enghraifft, bydd cynllun tair blynedd yn eithrio busnesau y tu allan i Lundain, De Ddwyrain a Dwyrain Lloegr rhag hyd at £5,000 o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr am bob un o’r 10 gweithiwr cyntaf a gyflogant.”

Roedd Mrs Gillan hefyd yn croesawu diwygiadau treth a fydd yn fanteisiol i fusnesau ac i unigolion yng Nghymru.  Dywedodd: “Bydd gostyngiadau yn y Dreth Gorfforaethol yn dangos i’r byd bod Cymru ar agor i fusnes.  

“Fel y gwnaethom addo yn ystod yr ymgyrch etholiadol, byddwn yn dileu elfen fwyaf niweidiol y dreth ar swyddi a fyddai wedi golygu bod pobl ar gyflog isel yn colli’u gwaith ac a fyddai wedi gwneud cymaint o ddifrod i’n hadferiad.  Erbyn hyn, gall cwmniau sefydlu eu hunain, buddsoddi a chreu swyddi yng Nghymru, gyda’r sicrwydd bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i greu’r system dreth gorfforaethol fwyaf cystadleuol o blith holl wledydd y G20.”

Gallai tua 4,100 o unigolion yng Nghymru gael budd hefyd o’r penderfyniad i beidio a diddymu’r rheolau treth arbennig ar gyfer tai gwyliau wedi’u dodrefnu, fel y cynigiwyd yng Nghyllideb 2009.  Meddai Mrs Gillan: “Gwn y bydd hyn yn cael ei groesawu gan ddiwydiant twristiaeth Cymru, sydd mor bwysig i’n heconomi.” 

Dywedodd Mrs Gillan y bydd diwygiadau o ran lles yn amddiffyn y bobl dlotaf yng Nghymru, yn ogystal a phensiynwyr a’r rheini sydd ar gyflog isel. “Fel y dywedodd y Canghellor, bydd pob rhan o’r gymdeithas yn cyfrannu at leihau’r diffyg, ond y cyfoethocaf fydd yn talu’r mwyaf a bydd y rheini sydd fwyaf agored i niwed yn cael eu gwarchod - yn enwedig yr hen a’r ifanc - felly er bod y Gyllideb hon yn arbed biliynau o bunnoedd, ni fydd cyfraddau tlodi plant yn cynyddu.”

Ychwanegodd: “Yng Nghymru, bydd bron i 1.1miliwn o bobl sy’n talu’r dreth ar y gyfradd sylfaenol yn elwa o hyd at £170 yr un yn sgil y £1000 o gynnydd yn y lwfans personol ar gyfer treth incwm i’r rheini sydd dan 65 oed. Bydd oddeutu 600,000 o bensiynwyr Cymru hefyd yn elwa o benderfyniad y Canghellor i ail greu’r cyswllt rhwng y pensiwn sylfaenol ac enillion, gyda chynnydd wedi’i warantu bob blwyddyn er mwyn i ni allu sicrhau urddas i bobl ar ol iddynt ymddeol.”

Dywedodd Mrs Gillan hefyd y byddai cyllideb Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y dyfodol yn cael ei phennu gan yr Adolygiad o Wariant ar 20 Hydref.  Yn y cyfamser, nid oes symiau canlyniadau Barnett newydd ar gyfer Cymru yn y gyllideb hon heblaw am addasiad bach i’r pecyn rhyddhad ardrethi busnes a gyhoeddwyd fel rhan o ailgylchu arbedion ar 24 Mai.

Published 22 June 2010