ข่าว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของวีซ่านักเรียน

UK Visas and Immigration is making changes to student visas.

Files

วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่มีผลกับวีซ่าประเภทนักเรียน Tier 4 ในระบบฐานคะแนน

การเปลี่ยนแปลงหลัก มีรายละเอียดดังนี้

  • ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่เรียนในวิทยาลัยรัฐบาลทำงาน ซึ่งส่งผลให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับผู้ที่เรียนในวิทยาลัยเอกชน (เริ่มสิงหาคม)
  • อนุญาตให้นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนหลักสูตรใหม่ในระดับเดียวกับหลักสูตรเดิมได้หากหลักสูตรใหม่มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรเดิม หรือมหาวิทยาลัยสามารถรับรองได้ว่า หลักสูตรใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมทางอาชีพ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและลงโทษมหาวิทยาลัยที่ฝ่าฝืนกฎนี้ (เริ่มสิงหาคม)
  • ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่เรียนในวิทยาลัยต่อวีซ่า Tier 4 ในสหราชอาณาจักรยกเว้นในกรณีที่กำลังเรียนอยู่ใน” วิทยาลัยร่วม” ที่มีหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยที่ได้การรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย (Home Office) โดยนักเรียนที่ไม่ได้รับการยกเว้นจะต้องออกจากสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าใหม่ หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรใหม่ (เริ่มพฤศจิกายน)
  • ไม่อนุญาตให้นักเรียนจากวิทยาลัยเปลี่ยนวีซ่าไปเป็นประเภท Tier 2 หรือ Tier 5 ในสหราชอาณาจักร โดยจะต้องขอเปลี่ยนวีซ่าจากนอกสหราชอาณาจักรเท่านั้น (เริ่มพฤศจิกายน)
  • ลดระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีที่นักเรียนสามารถเรียนได้จาก 3 ปีเหลือ 2 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลานานสุดดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับระยะเวลาที่นักเรียนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรใช้ในการเรียนหลักสูตรดังกล่าว (เริ่มพฤศจิกายน)
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามนักเรียนทำงานที่ไม่ใช้ทักษะ แต่สามารถทำงานชั่วคราวหรือประจำที่ใช้ทักษะได้ (เริ่มฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไป)

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยลดการกระทำผิดกฎหมายการเข้าเมือง เพื่อให้สหราชอาณาจักรเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจต่อนักเรียนต่างชาติที่เก่งและดีที่สุด สหราชอาณาจักรยังคงต้อนรับนักเรียนที่ตั้งใจจะไปเรียนจริง เข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกของเรา

Published 14 กรกฎาคม 2015
Last updated 30 กรกฎาคม 2015 + show all updates
  1. Added translation
  2. First published.