World news story

ประเทศไทย: เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำปี 2557/58

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2557/58

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Chevening Scholarships

ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและองค์กรพันธมิตรต่างๆ ซึ่งให้กับประเทศต่างๆ กว่า 118 ประเทศ และในปีนี้เราให้ทุนสนับสนุนกว่า 600 ทุนทั่วโลก สำหรับผู้มีศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยชั้นนำใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหราชอาณาจักร โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำในอนาคต และผู้มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในระดับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

กระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักรเผยว่า:

โครงการชีฟนิ่งให้โอกาสสำหรับผู้นำในอนาคตเพื่อสร้างเครือข่ายทั่วโลก พัฒนาศักยภาพให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการค้า กับสหราชอาณาจักร และในปี 2013 เป็นปีครบรอบ 30 ปีของโครงการ ซึ่งเราหวังว่าทุนการศึกษาชีฟนิ่งในปีนี้จะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับทุนจะผ่านการคัดเลือกโดยสถานทูตอังกฤษทั่วโลกและ ในบางรายเป็นการคัดเลือกร่วมกับองค์กรพันธมิตรของสถานทูตและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ

ศิษย์เก่าชีฟนิ่งต่างมีประวัติการทำงานที่ก้าวหน้าในหลายภาคส่วน เช่น ในภาคการเมือง ภาคธุรกิจ สื่อสารมวลชน ประชาสังคม ศาสนา และภาคการศึกษา บางท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักข่าวชั้นนำ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านโยบายให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย และผู้ดำรงตำแหน่งอาวุโสในองค์การภาคธุรกิจ

การสมัครขอรับทุนชิฟนิ่งนั้นจะต้องทำผ่านระบบออนไลน์ที่ www.chevening.org ผู้สมัครควรอ่านข้อแนะนำออนไลน์และแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของทุนขิฟนิ่งก่อนที่จะยื่นใบสมัคร ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันปิดรับสมัคร และสาขาวิชาที่ได้รับความสำคัญเป็นพิเศษ (ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) ได้จากหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยของเว็บไซต์ www.chevening.org

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามชีฟนิ่งทวิตเตอร์ @cheveningfco

ติดตาม ชีฟนิ่งเฟซบุ๊ก

ติดตามทวิตเตอร์สถานทูตอังกฤษ @UKinThailand

ติดตาม เฟซบุ๊กสถานทูตอังกฤษ

Published 28 สิงหาคม 2013