Datganiad i'r wasg

Y Comisiwn Silk yn rhoi gwybod i Ysgrifennydd Cymru am y datblygiadau diweddaraf

Heddiw, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, gyfarfod ag aelodau’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru i glywed yn uniongyrchol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, gyfarfod ag aelodau’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru i glywed yn uniongyrchol am y datblygiadau gyda’r gwaith o adolygu’r trefniadau ariannol a chyfansoddiadol presennol yng Nghymru.

Lansiodd Mrs Gillan y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, y cyfeirir ato fel ‘Comisiwn Silk’, ym mis Hydref 2011.

Mae rhan gyntaf eu gwaith yn edrych ar atebolrwydd ariannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Heddiw, manteisiodd y Cadeirydd, Paul Silk, ac aelodau eraill y Comisiwn, ar y cyfle i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Ysgrifennydd Cymru am eu gwaith hyd yma, gan ystyried y gwahanol ddigwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd hyd a lled Cymru, arolwg barn ICM a gyhoeddwyd yr wythnos hon, a’r dystiolaeth ysgrifenedig gan y cyhoedd.

Adroddir ar ganfyddiadau rhan un o waith y Comisiwn Silk ddiwedd hydref 2012. Dylai canfyddiadau’r ail ran, ble bydd y Comisiwn yn edrych ar bwerau’r Cynulliad ac yn argymell diwygiadau i’r trefniadau cyfansoddiadol presennol, gael eu cyhoeddi yn 2014.

Wrth siarad ar ol y cyfarfod heddiw, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’n galonogol clywed am y cynnydd addawol y mae’r Comisiynwyr wedi’i wneud gyda rhan gyntaf eu gwaith. Mae ceisio gwella atebolrwydd ariannol y Cynulliad a Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhan allweddol o gylch gwaith y Comisiwn Silk.

“Roedd yn arbennig o ddiddorol clywed am ddeilliannau’r digwyddiadau sydd wedi’u cynnal ledled Cymru a’r ymdrechion llwyddiannus i gael y cyhoedd i gymryd rhan mewn trafodaethau am ddatganoli pwerau treth a benthyca i’r Cynulliad.

“Yn 2013, bydd y Comisiwn yn rhoi sylw i ail ran ei gylch gwaith, gan edrych ar bwerau’r Cynulliad a chadarnhau a ddylid argymell diwygio’r trefniadau cyfansoddiadol presennol a fyddai’n caniatau i setliad datganoli Cymru weithio’n fwy effeithiol.

“Bydd rhaid i argymhellion y Comisiwn ar gyfer dwy agwedd ei waith gael cefnogaeth eang, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y canfyddiadau terfynol maes o law.”

Dywedodd Cadeirydd y Comisiwn, Paul Silk: 

“Roedd y cyfarfod heddiw yn gyfle i roi’r newyddion diweddaraf i’r Ysgrifennydd Gwladol am y cynnydd gyda Rhan I ein cylch gwaith a thrafod y dystiolaeth rydyn ni wedi’i chlywed hyd yma.  Yr wythnos yma, rydyn ni hefyd yn cyfarfod a Phrif Weinidog Cymru a holl arweinwyr y gwrthbleidiau yn y Cynulliad a byddwn gerbron pwyllgor cyllid y Cynulliad fory i drafod eu hadroddiad diweddar am bwerau benthyca.  Mae’r cyfarfodydd hyn yn hynod bwysig wrth i ni symud ymlaen tuag at lansio ein hadroddiad yn nes ymlaen eleni.”

NODIADAU I OLYGYDDION 

  • Paul Silk yw cadeirydd y Comisiwn, a chyfeirir ato fel Comisiwn Silk.  Mae Paul yn gyn clerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
  • Mae Paul yn rhan o dim cadarn y Comisiwn. Mae dau aelod annibynnol yn aelodau gydag ef, sef:

-      Dyfrig John CBE, Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality a chyn Ddirprwy Gadeirydd a Phrif  Weithredwr Banc HSBC; ac

  •      Yr Athro Noel Lloyd CBE, cyn Is-Ganghellor a Phrifathro Prifysgol Aberystwyth.

    • Mae yna bedwar enwebai o bleidiau gwleidyddol, pob un wedi’i enwebu gan un o’r pedair plaid yn y Cynulliad, sef:

-      Yr Athro Nick Bourne, enwebai Ceidwadwyr Cymru, a chyn arweinydd Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad;

-      Sue Essex, enwebai Plaid Lafur Cymru, a chyn Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru;

-      Rob Humphreys, enwebai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, a Chyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru; a

  •      Dr Eurfyl ap Gwilym, enwebai Plaid Cymru, a chyn Ddirprwy Gadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality.
Published 17 July 2012