Stori newyddion

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn croesawu cynnydd yng nghyfraddau allforion Cymru yn 2011

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw wedi croesawu cyhoeddi ffigurau sy’n dangos fod allforion Cymru wedi cynyddu 13.8% o gymharu a’r flwyddyn…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw wedi croesawu cyhoeddi ffigurau sy’n dangos fod allforion Cymru wedi cynyddu 13.8% o gymharu a’r flwyddyn flaenorol. Hefyd dangosodd yr ystadegau, a gynhyrchwyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, bod gwerth allforion Cymru ar gyfer 2011 yn gyfan gwbl wedi cynyddu £1,629 miliwn o gymharu a 2010.
 
Gan groesawu’r cyhoeddiad, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae busnesau Cymru yn gweithredu mewn cyfnod dyrys ac mewn marchnadoedd byd-eang cystadleuol, ac felly rwyf wrth fy modd yn gweld bod cynifer ohonynt yn wynebu’r sialensiau hyn ac yn gwneud argraff dramor.

“Rydym am greu amodau manteisiol i fusnesau Cymru ffynnu a llewyrchu mewn marchnadoedd tramor. Mae yna eisoes rai enghreifftiau gwych o fusnesau yn allforio yn y wlad hon, ond rwy’n gwybod bod llawer mwy yn awyddus i gystadlu yn fyd-eang a sicrhau busnes a chontractau newydd proffidiol mewn marchnadoedd tramor.

“Dyna pam bod yn rhaid i ni barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, gyda UKTi, gyda Llysgenhadon a Llysgenadaethau er mwyn sicrhau bod Cymru yn elwa’n llawn o ymdrechion Llywodraeth y DU i gynyddu masnach tramor. Rydym eisoes yn cymryd camau pendant i wella masnach, buddsoddi ac amodau twf yn yr economi, gan gynnwys lleihau’r baich rheoleiddio ar fusnesau yn ein Red Tape Challenge (Her Lleihau Biwrocratiaeth), a gostwng Treth Gorfforaethol.

“Hoffwn weld ein busnesau, beth bynnag fo’u maint, yn edrych allan i’r farchnad fyd-eang. Ni ddylen ni guddio’r hyn sydd gennym i’w gynnig ond yn hytrach fe ddylen ni fod yn falch o’n llwyddiannau a chystadlu ar y llwyfan rhyngwladol.”

Cyhoeddwyd ar 8 March 2012