Datganiad i'r wasg

Adroddiad ar yr Economi Wledig yn pwysleisio pwysigrwydd cysylltiad band eang da, meddai David Jones

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae diffyg cysylltiad band eang digonol a ‘mannau gwan’ yn rhai o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru ymysg y rhwystredigaethau mwyaf i gymunedau…

Mae diffyg cysylltiad band eang digonol a ‘mannau gwan’ yn rhai o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru ymysg y rhwystredigaethau mwyaf i gymunedau a busnesau lleol, yn ol adroddiad gan Swyddfa Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 11 Gorffennaf).

Roedd David Jones, un o Weinidogion Swyddfa Cymru, yn ymweld a fferm yn Sancler, Sir Gar, sydd wedi arallgyfeirio yn ganolfan llety a hamdden, er mwyn lansio canfyddiadau Adroddiad Tasglu Economi Wledig yr adran.

Y llynedd, gofynnodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, i Mr Jones arwain tasglu i drafod y prif faterion sy’n effeithio ar economiau a chymunedau gwledig ledled Cymru. Ynghyd a swyddogion Swyddfa Cymru, aeth i ymweld a chymunedau gwledig ym mhob cwr o Gymru er mwyn trafod pryderon y cymunedau amaethyddol a ffermio lleol gyda’r bobl eu hunain.

Nodwyd mai teimlo’n rhwystredig oherwydd cysylltiad band eang oedd y pryder mwyaf i’r cymunedau hynny, ynghyd a bygythiad i ddyfodol cyfleusterau lleol allweddol fel swyddfeydd post a siopau, a rheoliadau biwrocrataidd sy’n rhy llym.

Wrth lansio’r adroddiad, dywedodd Mr Jones: “Roedd yr adborth a gawsom ar gyfer Adroddiad y Tasglu Economi Wledig yn dangos bod cymunedau a busnesau lleol yn dibynnu fwyfwy ar gysylltiad band eang effeithiol.  Fodd bynnag, mewn ardaloedd gwledig, mae cyflymder band eang yn aml yn ofnadwy o araf, ac weithiau, does dim modd ei gael o gwbl.  Fe wnaeth adroddiad Ofcom yr wythnos diwethaf amlygu maint yr her rydym yn ei hwynebu, wrth i sgor Gogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y seilwaith hanfodol hwn fod ymhlith y gwaethaf ym Mhrydain.

“Mae’r Llywodraeth hon yn cydnabod bod band eang dibynadwy yn un o’r ffyrdd pwysicaf o sicrhau twf yn yr unfed ganrif ar hugain.  Ym mis Chwefror, fe wnaeth y Canghellor ac Ysgrifennydd Cymru gyhoeddi buddsoddiad o £10mn i sicrhau band eang cyflym iawn ar gyfer ardal Pwllheli. Bydd rhagor o arian ar gael gan Lywodraeth y DU, er mwyn i ardaloedd eraill hefyd allu manteisio ar well cyflymder band eang, er mwyn sicrhau bod gan Gymru gyfan a gweddill y DU y rhwydwaith band eang gorau yn Ewrop erbyn 2015. Rydym wedi ymrwymo i chwalu’r rhwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn ardaloedd gwledig, gan helpu ffermwyr, teuluoedd a busnesau ledled Cymru.”

Roedd y Gweinidog yn ymweld a Llety Cynin, busnes llety a hamdden yn Sancler, i weld sut mae busnesau gwledig yn arallgyfeirio er mwyn ehangu a bod yn fwy cystadleuol.  Mae’r busnes, sef fferm ddefaid a buches odro deuluol yn wreiddiol, wedi ehangu i gynnig gwasanaethau hamdden a llety, a chyfleusterau cynadledda a busnes o’r hen goetsiws a addaswyd at y pwrpas.  

Dywedodd Mr Jones: “Mae ffermydd bach a busnesau gwledig fel Llety Cynin yn datblygu yn fusnesau llewyrchus sy’n gwybod sut i fanteisio ar y cyfryngau.  Mae’n galonogol gweld economi wledig Cymru yn addasu ac yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu a chwsmeriaid a thwristiaid o bedwar ban y byd.”

Mae Adroddiad llawn y Tasglu Economi Wledig ar gael ar wefan Swyddfa Cymru yn www.swyddfa.cymru.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Lety Cynin, ewch i www.lletycynin.co.uk