Datganiad i'r wasg

Y Llywodraeth yn “ymladd nerth deng ewin” dros adferiad economaidd sefydlog, meddai Ysgrifennydd Cymru

Mae ffigurau cyflogaeth heddiw yn tanlinellu’r pwysigrwydd o gael dwy lywodraeth yn cydweithio er budd Cymru, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae ffigurau cyflogaeth heddiw yn tanlinellu’r pwysigrwydd o gael dwy lywodraeth yn cydweithio er budd Cymru, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, heddiw.

Wrth wneud y sylw yn sgil y ffaith bod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod lefelau Cyflogaeth yng Nghymru wedi gostwng a bod diweithdra wedi cynyddu, galwodd Mrs Gillan am fwy o gydweithredu rhwng gweinidogion yn Llundain a gweinidogion yng Nghaerdydd er mwyn creu’r amodau iawn ar gyfer twf a swyddi.

Dywedodd Mrs Gillan: “Wrth gwrs, mae ffigurau heddiw yn siomedig ond nid ydynt yn syndod.  Nid ydym yn ddiogel rhag yr heriau sy’n wynebu Ardal yr Ewro, ond rydw i’n sicr y byddai’r DU mewn sefyllfa waeth heb y cynllun sefydlogi a bennwyd gan y Llywodraeth hon.   Mae’r Llywodraeth hon yn ymladd nerth deng ewin dros adferiad economaidd, amodau gwell ar gyfer masnachu a thwf a mwy o gyfleoedd i bobl ifanc.

“Rydym hefyd yn delio a methiannau’r gorffennol. Roedd mwy ynghlwm wrth ddiwylliant rhywbeth am ddim y blaid Lafur na dim ond y Llywodraeth yn benthyg arian nad oedd gennym.    Methwyd mynd i’r afael a budd-daliadau felly roedd yn haws i beidio gweithio, collwyd rheolaeth ar fewnfudo a methwyd a gwella’r system addysg.  

“Mae cyfle gwirioneddol yng Nghymru i’r ddwy lywodraeth wneud gwahaniaeth. Drwy weithio gyda’n gilydd yn y meysydd rydym yn gyfrifol amdanynt, gall gweinidogion yn Llundain ac yng Nghaerdydd fwrw ymlaen a’r polisiau i gael mwy o bobl yn ol i fyd gwaith.

“Nid ydym erioed wedi dweud y byddai’n hawdd, ond rydym yn canolbwyntio ar greu’r amgylchedd iawn a fydd yn caniatau i fusnesau dyfu. Fel y nododd fy nghydweithiwr gweinidogol, Chris Grayling heddiw, mae cam nesaf strategaeth y Llywodraeth ar gyfer mynd i’r afael a diweithdra yn cael ei lansio ledled y DU heddiw.  Bydd cronfa Lwfans Menter Newydd gwerth £80m yn helpu 40,000 o bobl ifanc i sefydlu busnesau dros y ddwy flynedd nesaf.   

“Rydym am ddarparu cyfleoedd newydd i bobl ifanc sy’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain.  Mae’n iawn ein bod yn darparu gymaint o adnoddau ag y gallwn i bobl ifanc sy’n awyddus i wneud yn well ac i gyfrannu at y farchnad waith a’n bod yn buddsoddi gymaint ag y gallwn yn y cyswllt hwn.  Ond dylem hefyd fuddsoddi mwy o ffydd yn eu gallu.   Rhaid i ni gofio bod cronfa enfawr o frwdfrydedd a thalent newydd ar gael i ni fel cyflogwyr a buddsoddwyr.  Drwy A4E a GLE yng Nghymru, gall pobl ifanc fanteisio ar fentoriaid busnes a chymorth ariannol sy’n amhrisiadwy o ran meithrin talent y bobl ifanc dan sylw fel bod modd iddynt gymryd y cam mawr i ddechrau eu busnes eu hunain a, gyda gobaith, darparu cyfleoedd tebyg i bobl ifanc eraill.”   

Dywedodd Chris Grayling, y Gweinidog dros Gyflogaeth: ** **

“Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i roi hwb i fentergarwch.  Mae’r Lwfans Menter Newydd yn eithriadol o bwysig nid yn unig o ran helpu’r rhai sy’n ddi-waith ond hefyd o safbwynt annog cenhedlaeth newydd o fusnesau a allai, eu hunain, fod yn gyflogwyr yn y dyfodol.

“Mae’r cynllun yn cynnwys gwneud yn siŵr bod pobl ddi-waith sydd a syniad da yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i symud i fyd hunangyflogaeth a hefyd bod cyngor ac arweiniad ar gael yn rhwydd i fusnesau bach newydd o bob math ledled y wlad. Rydym am weld busnesau profiadol yn torchi eu llewys ac yn rhoi help llaw i entrepreneuriaid newydd.”

Nodiadau i olygyddion: 

  • Mae’r Llywodraeth yn benderfynol o fynd i’r afael a diweithdra ymysg pobl ifanc ac mae eisoes wedi lansio nifer o fentrau i helpu pobl ifanc ddychwelyd i’r farchnad lafur. Diolch i’r cynlluniau hyn, bydd 350,000 o bobl ifanc yn cael help yn y ddwy flynedd nesaf.  
  • Mae profiad gwaith yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc weithio mewn busnes am gyfnod o hyd at wyth wythnos.  O ganlyniad, mae 50 y cant o’r rhai sy’n cymryd rhan yn dod oddi ar fudd-daliadau ymhen mis ar ol cwblhau’r rhaglen.
  • Y mis diwethaf, cyhoeddodd y Llywodraeth bod academiau gwaith seiliedig ar sector bellach wedi’u sefydlu ac ar waith ledled y wlad.  Byddant yn cynnig rhaglen sy’n gyfuniad o hyfforddiant go iawn, profiad gwaith a sicrwydd o gyfweliad a fydd yn darparu llwyfan arall y gall pobl ifanc ei ddefnyddio i gael swydd. At ei gilydd, bydd oddeutu 150,000 o leoliadau profiad gwaith neu leoliadau mewn academiau gwaith seiliedig ar sector ar gael dros y ddwy flynedd nesaf i helpu pobl ifanc.
  • Yn 2011-12 bydd y Llywodraeth yn cynyddu’r cyllid fydd ar gael ar gyfer prentisiaethau i dros £1.4bn.  Bydd yn cydweithio a chyflogwyr i sicrhau bod mwy o gyfleoedd hyfforddiant o safon uchel ar gael i bobl ifanc.
  • I gael rhagor o wybodaeth am Ystadegau’r Farchnad Lafur, edrychwch yma** **
Published 16 November 2011