Datganiad i'r wasg

Creu’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Heddiw [Dydd Mawrth 11 Hydref] cyhoeddodd y Llywodraeth aelodau’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru a’r Gylch Gorchwyl. Cyhoeddodd Ysgrifennydd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw [Dydd Mawrth 11 Hydref] cyhoeddodd y Llywodraeth aelodau’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru a’r Gylch Gorchwyl.

Cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan mai Cadeirydd y Comisiwn fydd Paul Silk, Clerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o 2001 i 2007 a chyn Glerc yn Nhŷ’r Cyffredin.  Gydag ef ar y Comisiwn bydd pedwar aelod o bleidiau gwleidyddol, a enwebwyd gan bob un o’r pleidiau gwleidyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a dau aelod annibynnol.

Bydd aelodaeth y Comisiwn fel a ganlyn:

  • Paul Silk, Cadeirydd
  • Dyfrig John CBE (Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality)
  • Yr Athro Noel Lloyd CBE (cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth)
  • Yr Athro Nick Bourne (enwebai Ceidwadwyr Cymru)
  • Sue Essex (enwebai Plaid Lafur Cymru)
  • Rob Humphreys (enwebai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
  • Dr Eurfyl ap Gwilym (enwebai Plaid Cymru)

Wrth groesawu’r cyhoeddiad, dywedodd Mrs Gillan:  “Mae gan aelodau’r Comisiwn, dan arweiniad Paul Silk, rhyngddynt, brofiad ac arbenigedd helaeth ym maes cyllid a materion cyfansoddiadol yn ymwneud a Chymru.  Wrth fwrw ymlaen ag ymrwymiad ein cytundeb Clymbleidiol i sefydlu’r Comisiwn hwn, mae’r Llywodraeth wedi cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phob plaid yn y Cynulliad i gytuno ar ei Gylch Gorchwyl.  Rwy’n disgwyl i’r Comisiwn ymgynghori’n eang ar ei gynigion, a chan adeiladu ar y consensws yr ydym wedi ceisio’i gyrraedd wrth ei ffurfio, i wneud argymhellion sy’n debygol o gael cefnogaeth eang.

“Yn dilyn y refferendwm yn mis Mawrth, mae gan Lywodraeth Cymru bwerau newydd dros y meysydd a ddatganolwyd.  Nid yw ond yn iawn i ni felly edrych ar ffyrdd i wneud y Cynulliad yn fwy atebol a chyhoeddiad heddiw yw’r cam cyntaf  tuag at fwrw ymlaen a hynny.”

Dywedodd Paul Silk, Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru:  “Mae’n fraint fawr i gael fy ngwahodd i arwain y Comisiwn hwn a theimlaf ei bod yn anrhydedd ei dderbyn. Mae gennyf dim o gomisiynwyr sydd a’r fath ystod o brofiad a doniau, ac rwy’n hyderus y bydd yr wybodaeth hon yn amhrisiadwy wrth i’r Comisiwn ymgymryd a’i waith.

“Mae gan y Comisiwn gylch gwaith heriol a chymhleth ac edrychaf ymlaen at weithio’n adeiladol gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ystod y misoedd i ddod.  Rwyf eisiau gwrando ac ymgysylltu a phobl ledled Cymru ar y materion pwysig hyn wrth i ni ddechrau ein gwaith ar y dasg gerbron.”

Dywedodd Danny Alexander, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys: “Mae creu’r Comisiwn hwn yn cyflawni ymrwymiad pwysig a wnaed gennym i bobl Cymru yn ein Cytundeb Clymbleidiol. Gyda’i aelodaeth sylweddol, dan gadeiryddiaeth Paul Silk, rwy’n gobeithio’n fawr y bydd modd i’r Comisiwn hwn greu consensws eang ynghylch y camau nesaf o ran datganoli pwerau i Gymru, ac yn benodol i roi i drethdalwyr Cymru fwy o lais ynghylch y modd y defnyddir eu harian.”

Nodiadau

Atodir copi o Gylch Gorchwyl y Comisiwn.

Mae cylch gorchwyl y Comisiwn yn adlewyrchu’r ffaith y bydd yn gwneud ei waith mewn dwy ran.  Yn Rhan 1, bydd y Comisiwn yn edrych ar yr achos dros ddatganoli pwerau cyllidol i’r Cynulliad Cenedlaethol, gan argymell pecyn o bwerau cyllidol a fyddai’n gwella’i atebolrwydd.  Yn Rhan 2 bydd y Comisiwn yn edrych ar bwerau’r Cynulliad ac yn argymell diwygiadau i wella’r trefniadau cyfansoddiadol presennol.

Bydd y Comisiwn yn gwneud pob ymdrech i adrodd i Lywodraeth y DU ar ei argymhellion yng nghyswllt Rhan 1 yn hydref 2012, ac ar Ran 2 yn ystod 2013.                             

Mae copi o Ddatganiad Ysgrifenedig y Gweinidog ynghlwm.

Cyhoeddwyd ar 11 October 2011