Datganiad i'r wasg

Camlesi, cestyll a thramffyrdd: Gweinidog Swyddfa Cymru yn dathlu Wythnos Twristiaeth Cymru

Mae dathliadau yn mynd rhagddynt ar gyfer ‘Wythnos Twristiaeth Cymru’, a heddiw [2 Mawrth 2012] ymwelodd Gweinidog Swyddfa Cymru David Jones…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae dathliadau yn mynd rhagddynt ar gyfer ‘Wythnos Twristiaeth Cymru’, a heddiw [2 Mawrth 2012] ymwelodd Gweinidog Swyddfa Cymru David Jones a sawl lle yng Ngogledd Cymru i weld sut mae’r rhanbarth yn chwarae rol allweddol wrth hyrwyddo adeiladau a diwydiannau treftadaeth Cymru. Ymwelodd y Gweinidog a’r Waun yn Nyffryn Ceiriog yn gyntaf, cyn ymweld a Llandudno yng Nghonwy, a gwelodd sut mae cwmniau twristiaid a phrosiectau lleol yn hybu economiau lleol, yn cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli a gwaith ac yn rhoi Cymru ar y map.

Rhagwelir y bydd y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd yn denu miloedd o ymwelwyr i’r DU eleni, a bydd Wythnos Twristiaeth Cymru yn dangos bod y rhanbarth yn gyrchfan ysbrydoledig i dwristiaid ac yn tynnu sylw at ei arwyddocad economaidd posib.  Ymwelodd y Gweinidog a’r Waun yn  Wrecsam i weld sut mae’r Ymddiriedolaeth Cestyll, Marina a Thramffyrdd yn defnyddio treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol yr ardal i roi hwb i adfywio economaidd yn ogystal a hybu Cymru fel cyrchfan i dwristiaid.

Yn gyntaf, cyfarfu’r Gweinidog a rheolwr eiddo Castell y Waun, Emma Thompson, i weld sut mae’r castell yn defnyddio gwirfoddolwyr i helpu yn ei gynlluniau ehangu. Ymwelodd wedyn a safle Ymddiriedolaeth Tren Bach y Glyn i weld sut mae cynlluniau adfer yn mynd rhagddynt ar ol cael caniatad cynllunio ar gyfer cam un trac 1.2 milltir rhwng y Waun a Phontfaen.  Yno, cyfarfu’r Gweinidog hefyd ag Alison Phillips a Jacob Evans, o ‘Imagematch’ sef menter gymdeithasol arobryn. Maen nhw’n gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth i roi profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli i bobl sy’n ddi-waith dros dymor hir yn y cam trawsnewid.  Disgwylir i’r trac tren ddenu nifer sylweddol o ymwelwyr newydd i’r ardal, sydd a chyfoeth o dreftadaeth ddiwydiannol yn barod

Wedyn aeth y Gweinidog yn ei flaen i Farina’r Waun i gwrdd a Dorothy Davies o ‘Marine Services Chirk / Crest Narrowboats’ i weld sut effaith mae safle treftadaeth y byd gerllaw, sef Pontcysyllte, yn ei chael o ran rhoi hwb i fusnes y marina a’r fflyd o gychod cul. Ar ol hynny, cyfarfu a Jason Leach (Rheolwr Menter Strategol ar gyfer Dyfrffyrdd Prydain) i drafod cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer hunaniaeth newydd Dyfrffyrdd Prydain yng Nghymru, ‘Glandwr Cymru’.

Wedyn, aeth y Gweinidog ar daith o amgylch ‘Neuadd a Sba Bodysgallen’ sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld y tŵr a’r adeilad Gradd 1 sy’n tarddu o’r 17eg ganrif, cyn cwrdd a Justin Albert, Cyfarwyddwr newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i drafod cynlluniau datblygu’r Ymddiriedolaeth yn y dyfodol. 

Dywedodd Mr Jones: “Mae wedi bod yn galonogol gweld y gwaith gwych a wneir gan lu o wirfoddolwyr a mudiadau lleol, pob un yn chwarae ei ran i gadw hud y gorffennol yn fyw, ond hefyd yn ei ddefnyddio fel ffordd o ddarparu cyfleoedd gwerth chweil i bobl feithrin sgiliau newydd drwy brofiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli. 

“Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn dangos yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig, ac yn y cyfnod at Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd Llundain 2012, gallwn edrych ymlaen at ddiddordeb o’r newydd yn atyniadau Cymru, wrth i gystadleuwyr Olympaidd o China a Lesotho leoli eu hunain yng Ngogledd Cymru.

“Mae wedi bod yn wefreiddiol gweld yr ymdrechion gwych a wneir i gadw etifeddiaeth gorffennol diwydiannol Cymru yn fyw a’i siapio ar gyfer cynulleidfaoedd y dyfodol hefyd.  Mae gan Ogledd Cymru hanes cyfoethog, sy’n werth ei ddathlu ac rwyf wrth fy modd bod Twristiaeth Gogledd Cymru, Dyfrffyrdd Prydain a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gyd yn chwarae eu rhan i ddiogelu a hyrwyddo trysorau twristiaeth y rhanbarth.”

Dywedodd Justin Albert, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru: “Fel y busnes twristiaeth mwyaf yng Nghymru; gan groesawu dros filiwn o bobl i’n hatyniadau, a darparu mynediad am ddim i bedair miliwn arall i arfordir a chefn gwlad trawiadol Cymru sydd yn ein gofal, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ei gallu i hybu twristiaeth yng Nghymru.

“A’r sector yn werth £1.8 biliwn i economi Cymru, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau a chwarae rol allweddol i ddenu ymwelwyr i Gymru a’u difyrru.”

Dywedodd Dorothy Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Marina’r Waun: “Gyda thymor y gwyliau ar ein gwarthaf, rydym yn falch iawn o’r nifer sydd eisoes wedi trefnu eu gwyliau ar gyfer y tymor i ddod, ac rydym yn edrych ymlaen at helpu ymwelwyr i ddarganfod hud Camlas Llangollen mewn cwch cul yn 2012.

“Rydym yn ffodus bod ein busnes wedi’i leoli yma yn nhref fendigedig y Waun ac ar Safle Treftadaeth y Byd sy’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd i’r ardal bob blwyddyn. Hefyd, gyda gwyliau lleol a chychod hamdden ar gynnydd, mae’r darlun ar gyfer y dyfodol yn optimistaidd ac yn gyffrous, ac mae gennym gynlluniau o hyd i ehangu ein fflyd o gychod llogi”.

Nodiadau i olygyddion: 

Published 2 March 2012