Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru: Buddsoddi mewn band eang yn “newyddion da” i fusnesau a chartrefi ledled Cymru

Heddiw mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi croesawu’r cyhoeddiad bod BT wedi sicrhau contract i helpu i fynd a band eang i 96 y cant…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi croesawu’r cyhoeddiad bod BT wedi sicrhau contract i helpu i fynd a band eang i 96 y cant o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad a wnaed y llynedd gan yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, fod Llywodraeth EM yn rhoi £57m o’r gronfa buddsoddi mewn band eang i Lywodraeth Cymru.  Roedd yn rhaid i Lywodraeth Cymru ddod o hyd i’r arian cyfatebol ar gyfer y buddsoddiad ynghyd a phenderfynu ar y ffordd orau o’i ddefnyddio i gefnogi’r gwaith o gyflwyno band eang ledled y wlad.

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, fod y cwmni telathrebu mawr BT wedi sicrhau’r contract i ddarparu gwasanaethau band eang arloesol ledled Cymru. Gobeithir gorffen y gwaith seilwaith erbyn 2015, a disgwylir y bydd darparwyr gwasanaethau yn gallu cynnig gwasanaeth band eang sydd yn 15 gwaith yn gyflymach na’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

Hefyd, daw’r cyhoeddiad cadarnhaol diweddaraf hwn i Gymru yn ystod wythnos y cyhoeddodd Llywodraeth EM gynlluniau i drydaneiddio prif lein rheilffordd y Great Western i Abertawe a Chledrau’r Cymoedd, gan ychwanegu at enw da Cymru fel lleoliad i fuddsoddi ynddo.

Dywedodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wrth groesawu’r cyhoeddiad:

“Y llynedd rhoddodd Llywodraeth EM bron i £57m i Lywodraeth Cymru ei fuddsoddi i wella cysylltedd band eang yng Nghymru. Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu o’r diwedd sut i wario’r arian hwn, gan ddod o hyd i’r arian cyfatebol ar ei gyfer hefyd.

“Mae’r wythnos hon wedi bod yn bwysig i Gymru ac o ran ymdrechion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wrth iddynt gydweithio i wella’r seilwaith sydd ei angen arnom ar gyfer twf economaidd.

“Mae Llywodraeth EM yn credu’n gryf bod band eang yn hanfodol, nid yn unig mewn bywyd bob dydd, ond i lwyddiant economaidd y DU hefyd. Drwy gael mynediad at fand eang cyflym iawn, gall busnesau ehangu, datblygu marchnadoedd newydd, creu’r swyddi sydd eu hangen arnom a chystadlu ag eraill drwy’r byd i gyd. Mae’n rhoi cyfle hefyd i gymunedau lleol yn ardaloedd mwyaf gwledig Cymru gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus yn gyflymach ac yn effeithlon ar-lein.

“Mae hyd at £12 miliwn wedi cael ei roi i brosiect a gyhoeddwyd eisoes i gael cysylltiad band eang cyflym iawn i ddinas Caerdydd. Bydd hyd at 142,000 o drigolion a 10,000 o fusnesau yn elwa o hyn. Cyhoeddwyd hefyd fod £50miliwn ychwanegol i ariannu ail rownd lle bydd 10 dinas arall yn y DU yn cael cysylltiad band eang cyflym iawn, ac mae Abertawe a Chasnewydd yn gymwys i wneud cais am yr arian hwnnw.

“Ond, mae helpu economi cefn gwlad yr un mor bwysig ac mae hyn yn dal i fod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth hon. Yn adroddiad tasglu Swyddfa Cymru ar economi cefn gwlad, gwelwyd mai mynediad at fand eang dibynadwy oedd un o’r prif bryderon a oedd yn wynebu ffermwyr a busnesau gwledig yng Nghymru, ac roedd llawer o’r rhai a ymatebodd yn cwyno bod cysylltiadau yn araf ac yn anghyson neu ddim yn bodoli o gwbl. Bydd y cyhoeddiad heddiw yn helpu i sicrhau bod busnesau hyd yn oed yn rhannau mwyaf gwledig Cymru yn gallu parhau i ffynnu.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Nod y Llywodraeth yw bod gan y DU rwydwaith band eang cyflym iawn ymhlith y gorau yn Ewrop erbyn 2015, gyda 90 y cant o gartrefi a busnesau ar draws pob ardal awdurdod lleol yn cael mynediad at fand eang cyflym iawn a bod pawb yn y DU yn cael mynediad at o leiaf 2Mbps.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Diwylliant ym mis Mai bod Abertawe a Chasnewydd yn gymwys i wneud cais am gyfran o’r gronfa £50 miliwn sydd a’r nod o’u helpu i gyflwyno band eang hynod gyflym a dod yn ddinas a chysylltiadau cyflym iawn.  Dyma’r ail rownd o gyllid sydd ar gael, gyda deg o ddinasoedd mwyaf y DU, gan gynnwys Caerdydd, eisoes yn gweithio ar gynlluniau manwl i ddiweddaru eu rhwydweithiau.

Cyhoeddwyd ar 19 July 2012