Consultation outcome

Ending the retail sale of peat in horticulture in England and Wales

Applies to England and Wales

This consultation has concluded

Download the full outcome

Detail of outcome

A ban on the sale of peat and peat containing products by the end of this parliament remains the preferred measure.

As this is a devolved matter respective policy positions will be published by Defra in respect of the policy position for England, and by the Welsh Government in respect of Wales.

Detail of feedback received

We received 5,619 responses to this consultation.

Original consultation

Summary

Seeking views on measures to end the retail sale of peat and peat containing products in horticulture in England and Wales.

This consultation was held on another website.

This consultation ran from
to

Consultation description

We want to know what you think about our proposed measures to end the retail sale of peat in England and Wales.

We need your views on:

  • measures to end the use of peat and peat containing products in retail horticulture
  • views on each of the proposed measures and how they could operate
  • any evidence you can provide on the impacts of ending the use of peat and peat containing products in the professional horticulture and wider sectors

Peatlands are an iconic feature of our landscapes and the UK’s largest stores of carbon. They also provide vital ecosystem services including supplying UK drinking water, decreasing flood risk, and providing food and shelter for rare wildlife.

The extraction of peat releases the carbon stored inside as carbon dioxide, contributing to climate change. Peat is extracted in the UK for, primarily, horticultural purposes. By ending the retail sale of peat in horticulture, we will be protecting our vulnerable peatlands and helping to prevent climate change.

Trosolwg

Rydym am glywed eich barn am ein mesurau arfaethedig i roi diwedd ar werthu mawn yng Nghymru a Lloegr.

Rydym am glywed eich barn am:

  • mesurau i roi diwedd ar y defnydd o fawn a chynnyrch sy’n cynnwys mawn mewn manwerthu garddwriaethol
  • holi barn ar bob un o’r mesurau arfaethedig a sut y gellid eu gweithredu
  • galw am dystiolaeth o effeithiau rhoi’r gorau i ddefnyddio mawn a chynnyrch sy’n cynnwys mawn yn y sectorau garddwriaeth proffesiynol ac ehangach

Mae mawndiroedd yn nodweddion eiconig o’n tirwedd. Dyma storfeydd carbon mwyaf y DU. Maent hefyd yn gweithredu fel gwasanaethau ecosystem hanfodol, fel cyflenwi dros chwarter dŵr yfed y DU, lleihau’r perygl o lifogydd, a rhoi bwyd a lloches i fywyd gwyllt prin.

Mae torri mawn yn rhyddhau’r carbon sydd wedi’i storio ynddo fel carbon deuocsid, sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Mae mawn yn cael ei dorri yn y DU i ddibenion garddwriaethol yn bennaf. Drwy roi diwedd ar werthu mawn mewn garddwriaeth, byddwn yn gwarchod ein mawndiroedd bregus ac yn helpu i atal newid yn yr hinsawdd.

Published 18 December 2021
Last updated 27 August 2022 + show all updates
  1. Added the summary of responses and government response.

  2. First published.