Consultation outcome

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Download the full outcome

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email info@ukces.org.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

UK Commission for Employment and Skills: Welsh Language Scheme

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email info@ukces.org.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Detail of outcome

Yn dilyn ein hymgynghoriad â’r cyhoedd, bu i Gomisiynydd y Gymraeg gymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau o dan Adran 14(1) Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar 10 Tachwedd 2014.

Original consultation

Summary

Mae Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Gynllun Iaith Gymraeg.

This consultation ran from
to

Consultation description

Rydym yn falch o wahodd aelodau’r cyhoedd i ddweud eu dweud am ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd drafft.

Mae UKCES yn ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Rydym yn cydnabod bod unigolion yn gallu mynegi eu barn a’u hanghenion yn well yn eu dewis iaith a bod eu galluogi nhw i ddefnyddio’u dewis iaith yn fater o arfer dda yn hytrach nag yn gonsesiwn. Deallwn fod gwadu’r hawl honno iddynt yn gallu peri gwir anfantais iddynt. Nod y cynllun hwn yw gweithredu’r egwyddor hon, cyhyd ag y bo honno’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol, wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.

Paratowyd y cynllun hwn yn unol ag arweiniad gan Gomisiynydd y Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Ein gobaith yw y bydd yn cael ei gymeradwyo’n ffurfiol gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn y broses ymgynghori hon.

Os hoffech gyfrannu at yr ymgynghoriad, cyflwynwch eich ymateb drwy neges e-bost at: info@ukces.org.uk. Hefyd, gallwch ysgrifennu atom yn:

Ymgynghoriad ar y Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme Consultation
UKCES
Renaissance House
Adwick Park
Wath Upon Dearne
South Yorkshire
S63 5NB

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

I ofyn am gopi caled o’r cynllun drafft, anfonwch e-bost at info@ukces.org.uk neu ffoniwch 01709 774800.

Welsh Language Scheme (English version).

Documents

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email info@ukces.org.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 6 October 2014
Last updated 2 December 2014 + show all updates
  1. Final results of the consultation have been published.

  2. First published.