Mrs V Smith v Talon Engineering Ltd: 1401960/2016

Employment Tribunal decision.