Mrs Malgorzata Ornowska v Bryant Park Hospitality UK Ltd: S/4100700/2017

Employment Tribunal decision.