Mrs G Pattison v Daystar Ltd: 1800167/2019

Employment Tribunal decision.