Mr R V Mighton v London Underground Ltd: 2201026/2017

Employment Tribunal decision.