Mr R V Mighton v London Underground Ltd: 2200062/2019

Employment Tribunal decision.