Mr KY Yeo v Travelex UK Ltd: 3347036/2016

Employment Tribunal decision.