Mr K Power v Blackheath Locksmiths Ltd: 2301929/2016

Employment Tribunal decision.