Mr C Smith v Gardline Ltd: 3331219/2018

Employment Tribunal decision.