Miss K Whyke v Festo Ltd: 3400295/2017

Employment Tribunal decision.