Kathleen Dykes v Whitbread Group plc: 4106915/2017

Employment Tribunal decision.