Yakovlev YAK-50, G-BWYK, 20 February 2000

Yakovlev YAK-50, G-BWYK, 20 February 2000

Download report:

dft-avsafety-pdf-500025.pdf (66.47 kb)

Published 10 December 2014