Pazmany PL2, G-PBAZ G-BPAZ Corrigendum, 5 June 1983