Mainair Sports Ltd Mainair Blade, G-BYLK, 2 January 2002