Hoac Flugzeugwerke DV20 Katana, G-BWLV, 22 August 2002