Cessna FRA 150M (Aerobat), G-BDAU, 23 January 1987