Aerostar SA Yak-52, G-YAKY, 4 August 2001

Aerostar SA Yak-52, G-YAKY

Download report:

dft-avsafety-pdf-501516.pdf (74.78 kb)

Published 10 December 2014