Ymweliadau cefnogol os ydych angen help i wneud cais am fudd-daliadau

Gall y Tîm Ymweld yr Adran Gwaith a Phensiynau, ymweld â chi yn eich cartref i’ch helpu â’ch cais am fudd-dal.

Ni allwch drefnu ymweliad eich hun. Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau eich bod angen help i wneud cais am fudd-daliadau ac, os ydych yn gymwys, byddant yn trefnu ymweliad cefnogol. Gallwch hefyd gael eich cyfeirio am ymweliad cefnogol gan sefydliad elusennol fel Cyngor ar Bopeth neu Age UK.

Gall ymweliadau cefnogol gymryd lle rhywle arall yn hytrach na’ch cartref, er enghraifft mewn ysbyty. Bydd hyn fel arfer yn cael ei drafod gyda chi pan rydych yn cael eich cyfeirio.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Cymhwyster

Gall ymweliad gael ei drefnu i chi os ydych angen help ychwanegol i wneud cais am fudd-daliadau, er enghraifft os:

 • oes gennych anghenion cymhleth
 • ydych yn anabl
 • ydych yn berson ifanc bregus yn gwneud cais am y tro cyntaf
 • nad oes gennych unrhyw un arall i’ch cefnogi
 • na allwch wneud cais am fudd-daliadau mewn unrhyw ffordd arall

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau hefyd yn trefnu ymweliad cefnogol os yw rhywun rydych yn adnabod yn gwneud cais i fod yn benodai i chi i’ch helpu i reoli eich budd-daliadau.

Beth i’w ddisgwyl

Byd y Tîm Ymweld yr Adran Gwaith a Phensiynau yn eich ffonio i drefnu ymweliad a dweud wrthych beth i’w ddisgwyl, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw. Byddwch yn cael llythyr i gadarnhau’r ymweliad, ond os yw’r ymweliad wedi cael ei threfnu ar fyr rybudd, efallai bydd yn digwydd cyn i chi gael y llythyr.

Os yw’r ymweliad yn eich cartref ac rydych wedi rhoi rhif ffôn symudol, bydd y tîm hefyd yn cadarnhau’r ymweliad drwy neges destun.

Cyn yr ymweliad bydd y Tîm Ymweld yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud wrthych am:

 • dyddiad ac amser yr ymweliad – gallwch aildrefnu os ydych angen
 • lle fydd yr ymweliad yn cymryd lle
 • sut i gysylltu â’r Tîm Ymweld
 • pwy fydd yn ymweld â chi – byddwch yn cael enw’r swyddog ymweld
 • pa ddogfennau hunaniaeth fyddwch angen eu dangos cyn y gall yr ymweliad ddechrau
 • diogelwch ar gyfer yr ymweliad
 • beth fyddwch angen ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau am eich incwm a chynilion
 • beth ddylech ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau am eich iechyd

Mae hyd ymweliadau cefnogol yn amrywio ac nid yw’n bosibl dweud pa mor hir fydd yr ymweliad yn cymryd.

Gwirio bod yr ymweliad yn ddilys

Gallwch ffonio’r Tîm Ymweld yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn yr ymweliad os oes gennych unrhyw gwestiynau, gan gynnwys os ydych eisiau:

 • aildrefnu eich ymweliad
 • newid lle rydych eisiau’r ymweliad gymryd lle
 • trefnu fod cyfrinair yn cael ei ddefnyddio rhyngoch chi a’r swyddog ymweld i wirio eu hunaniaeth

Bydd y rhif ar y llythyr ac yn y neges destun a gawsoch am yr ymweliad.

Gwirio hunaniaeth y swyddog ymweld

Bydd y swyddog ymweld yn dangos eu cerdyn adnabod â llun i chi pan fyddant yn cyrraedd.

Gallwch wirio os yw’r swyddog ymweld a enwir ar y llythyr a gawsoch am y llythyr yr un person.

Os na allwch wirio eu cerdyn adnabod â llun (er enghraifft, os oes gennych nam ar eich golwg) gallwch gytuno ar gyfrinair i’r swyddog ymweld ei ddweud pan fyddant yn cyrraedd. Mae angen i chi drefnu hyn cyn yr ymweliad trwy ffonio Tîm Ymweld yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Gallwch hefyd wirio eu hunaniaeth drwy ffonio’r rhif ar y llythyr neu yn y neges testun, a rhoi enw’r swyddog ymweld.